بررسی توان اجرایی برنامه درسی معنوی در دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه مدیران و استادان

نویسندگان

1 فرهنگیان کرمانشاه

2 اصفهان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی قابلیت اجرایی برنامه درسی معنوی در دانشگاه فرهنگیان انجام شده است. بدین منظور، چهار متغیر دانش، نگرش، مهارت و امکانات در دو گروه مدیران و استادان مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. پژوهش کاربردی، و از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. به تناسب پاسخ به سؤالات تحقیق از روش کمّی استفاده شده است. حجم جامعه شامل تمام مدیران و استادان دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 1396 ـ 1395 بوده است. که در این بین 30 نفر از مدیران و 60 نفر از استادان به‌صورت هدفمند به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t تک نمونه‌ای، فریدمن و خی‌دو برای بررسیهای استنباطی استفاده گردید. نتیجه کلی پژوهش حاکی است که گروه‌های مخاطب دارای دانش، نگرش و مهارت کافی در زمینه اجرای برنامه‌ریزی درسی معنوی هستند ولی امکانات دانشگاه فرهنگیان برای اجرای برنامه‌ریزی درسی معنوی در حد مطلوبی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

S

چکیده [English]

S

 1. ادیب‌منش، مرزبان؛ علی‌عسکری، مجید؛ موسی‌پور، نعمت‌الله (1390). امکان سنجی اجرای برنامه‌ریزی درسی مدرسه محور در دبیرستان‌های شهر کرمانشاه. فصلنامه پژوهشهای برنامه درسی شیراز. س 1. ش 2: 81 ـ 104.
 2. امینی، محمد؛ ماشاالهی‌نژاد، زهرا (1392 ). تأملی بر جایگاه و چگونگی توجه به پرورش معنویت در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی. دو فصلنامه تربیت اسلامی. س 8. ش 16: 29 ـ 7.
 3. ایزدی، صمد؛ حسینی، فاطمه؛ قادری، مصطفی(1390). برنامه درسی معنوی (گفتمان جدید) به‌عنوان یکی از حلقه‌های بنیادین تحولات برنامه درسی در قرن 21. همایش تغییر در نظام آموزشی. دانشگاه فردوسی مشهد.
 4. باقری، خسرو (1380). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی. تهران: انتشارات مدرسه.
 5. حسینی، فاطمه؛ ایزدی، صمد؛ قادری، مصطفی (1393). امکان سنجی اجرای برنامه درسی با رویکرد معنوی در دوره متوسطه. فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی. س 11.ش 14: 50 ـ 34.
 6. حسینی، فاطمه؛ ایزدی، صمد؛ قادری، مصطفی (1389). امکان سنجی اجرای برنامه‌درسی پست مدرن در جهان اسلام. همایش تغییر بنیادین در نظام آموزش و پرورش. دانشگاه فردوسی مشهد.
 7. قاسم‌پور‌دهاقانی، قاسم؛ نصر اصفهانی، احمدرضا (1391). رویکرد معنوی و برنامه‌درسی. فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی. س 19. ش 13: 92 ـ 71.
 8. صفایی مقدم، مسعود (1390). مطالعه تحلیلی نهضت معنویت‌گرایی و ارائه رویکردی برای آموزش عالی معنویت‌گرا. فصلنامه راهبرد فرهنگ. س3. ش 12: 111 ـ 87 .
 9. مرادی، مسعود؛ سیدکلان، میرمحمد؛ عیاری، لیلا (1393). طراحی الگوی برنامه درسی معنوی در راستای تربیت زمینه‌ساز؛ راهبردها و راهکارهای اجرایی. فصلنامه علمی ـ ترویجی پژوهش‌های مهدوی. س 3. ش 9: 138 ـ 118.
 10. مطهری، مرتضی (1393). مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی. جها ن بینی توحیدی. تهران: صدرا.
 11. یار‌محمدیان، محمدحسین؛ فروغی ابری، احمد علی؛ میرشاه جعفری، ابراهیم؛ اوجی‌نژاد، احمدرضا (1391). بررسی تطبیقی رویکردهای برنامه درسی معنوی با توجه به مؤلفه‌های برنامه درسی معنوی در چند کشور جهان. فصلنامه علمی ـ پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. س 3. ش 1: 99 ـ 83.
 12. نجفی، حسن؛ وفایی، رضا؛ ملکی، حسن (1394). تبیین ابعاد و مؤلفه‌های رشد معنوی انسان و تحلیل محتوای آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران. فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی. س 1. ش 4: 150 ـ 125.
 13. اساسنامه دانشگاه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش.
 14. Brona, M., & Fiona, T. (2007). Spirituality as a universal concept: Student experience of learning about spirituality through the medium of art. NurseEducation in Practice, Vol 1 .No 7: 275–284.
 15. Buchanan, M. (2013). Attending to the spiritual dimension to enhance curriculu change. Journal of Beliefs and Values: Studies in Religion &Education Vol 6 .No 31,: 191-201.
 16. Cecero, J. J., Prout, T. A. (2011). Measuring faculty spirituality and its relationship to teaching style. Journal of Religion & Education. Vol 7. No 38:69-86.
 17. King, U. (2010). Earthing spiritual literacy: How to link spiritual developmentand education to a new Earth consciousness?. Journal of Beliefs & Values:Studies in Religion& Education, Vol 6 .No 31 : 254-260.
 18. Miller, j.p & et al (2005). Holistic learning and spirituality in education: breaking new ground state university of new York press, Alban.
 19. Sahu, T. K., & Pradhan, S. R. (2008). A Conceptual analysis of spiritual intelligence and its relevance. Retrieved from http://shiram college. academia. edu/Tapansahu/papers
 20. Sheldrake, P. (2007). A Brief History of Spirituality. Oxford, Malden and Calton: Blackwell.
 21. Tisdell, E. J. (2003). Exploring spirituality and culture in adult and higher education. San Francisco: Jossey – Bass.