جذب و حفظ استعدادها در مؤسسات آموزش عالی با رویکرد اسلامی

نویسنده

دانشگاه ازاد واحد مراغه

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اهمیت توجه به جذب و حفظ استعدادها در مراکز آموزش عالی و بررسی موضوع از دیدگاه دین مبین اسلام صورت پذیرفته است. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ روش گردآوری داده‌ها، آمیخته اکتشافی (در دو مرحله، ابتدا کیفی و سپس کمی) است. به منظور گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شد. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته هدفمند، داده‌ها گردآوری گردید. در ادامه به منظور مشخص شدن اعتبار داده‌ها و حصول توافق بر سر عوامل شناسایی شده از مصاحبه‌ها و ادبیات پژوهش، الگوی مفهومی ارائه شده است. سپس داده‌ها به صورت پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 40 نفر از خبرگان رشته مدیریت با گرایشهای مختلف در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی قرار داده شد. برای بررسی تأثیرگذاری عوامل، آزمون تی تک نمونه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. طبق نتایج تمام عوامل ذکر شده از دیدگاه خبرگان مدیریت در دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه آذربایجان شرقی دارای اهمیت، و لازم است که مورد توجه قرار گیرد. هم‌چنین با توجه به ادبیات پژوهش از دیدگاه دین مبین اسلام، عوامل مدیریت استعداد از دیدگاه متخصصان با دیدگاه دین مبین اسلام کاملا همسو است.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن مجید (1369). ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای. تهران: انتشارات عبدالرحیم علمی.
 2. نهج البلاغه (1381). ترجمه محمد دشتی. چ دوم. تهران: انتشارات زهد.
 3. آزاد ‌ارمکی، تقی (1388). نقش و جایگاه نخبگان در نظام جمهوری اسلامی ایران. تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی ـ گروه پژوهشهای اجتماعی.
 4. احمدی، علی‌اکبر؛ فراهانی، ابوالفضل؛ بهمنی چوبستی، اکبر؛ شهبازی، مهدی (1391). نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود مدیریت استعدادها در سازمان تربیت بدنی. مطالعات مدیریت ورزشی. ش 13: 237 ـ 260.
 5. تمیمی آمدی، عبدالواحدبن‌محمد (1410ق). غررالحکم و دررالکلم. قم: انتشارات دارالکتاب الاسلامی.
 6. جعفریان، رسول (1392). تاریخ سیاسی اسلام. ج 1. قم: انتشارات دلیل ما.
 7. حکیمی، محمدرضا (1356). دانش مسلمین. دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 8. خمینی، روح الله (1368). صحیفه امام. ج 17. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 9. شهرام‌نیا، امیرمسعود؛ اسکندری، مجید (1388). رهاورد، ابعاد، ریشه‌ها و پیامدهای فرار مغزها از پیرامون به مرکز (مطالعه موردی ایران).
 10. http://www.ensani.ir/storage/Files/20120329103355-2076-26.pdf
 11. صالحی امیری، سید رضا (١٣٨٨). نقش و جایگاه نخبگان در نظام جمهوری اسلامی ایران. تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی ـ گروه پژوهشهای اجتماعی.
 12. طهماسبی، رضا؛ قلی‌پور، آرین؛ جواهری‌زاده، ابراهیم (1391). مدیریت استعدادها: شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی. پژوهشهای مدیریت عمومی. س پنجم. ش هفدهم: 2 ـ 5.
 13. مجلسی، محمد باقر (1364). بحارالأنوار. ج 89. بیروت: دارالاحیا التراث العربی.
 14. قوامی، سید صمصام‌الدین (1382). مدیریت از منظر کتاب و سنت. تهران: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى.
 15. قوامی، سید صمصام‌الدین؛ قریب، غلامرضا (1392). بررسی نظام جبران خدمات در اسلام. خانه اسلام و پژوهشهای مدیریتی. س سوم. ش اول: پیاپی 7: 77 ـ 90.
 16. محمدی ری‌شهری، محمد (1386). دانشنامه عقاید اسلامی. ج 2. ترجمه جعفر آریانی. قم: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. سازمان چاپ و نشر.
 17. معالی، مرجان؛ تاج الدین، محمد (1387). مدیریت استعدادها، ماهنامه تدبیر. ش 191: 162.
 18. Adachi, M., Ishida, R. and Oka, G. (2015). Japan: Lessons from a hyperaging society, McKinsey Quarterly, March.
 19. Armstrong, M. (1999) A Handbook of Human Resources Management Practice (7th Edition) London, British Library
 20. Barthwal,V,V.(2015), A Crittical Analysis Of Factors Affecting Faculty Retention In Higher Education Institutions In Rajasthan – A Case Study –India, Vijay VallabhFollowVijay Vallabh
 21. Bryan, L. (2007).The new metrics of operate performance : profit per employees, the McKinsey Quarterly , Number 1, Retrieved, Available at : www.Mackenseyquarterly.com/article-page.aspx1924&12
 22. Dolly Lavania , Himanshu sharma, Nidhi Gupta,(2011), faculty recruitment and retenttion: A key for managing talent in higher education, International Journal of Enterprise Computing and Business Systems ISSN (Online) : 2230-8849 http://www.ijecbs.com vol 1 Issue 2.
 23. Khilji, S.E., & Keilson, B. (2014). In search of global talent: Is South Asia ready? South Asian Journal of Global Business Research, 3(2), 114-134.
 24. Khilji, S. E. , (2016), Macro Talent Management Factors In The United States, A chapter to appear in D. Collings, K. Mellahi, and W. Cascio (eds.) Oxford Handbook of Talent Management, Oxford Press (Oxford, England, 2016).
 25. Mashana, Stefan,(2013), Factors influencing the recruitment and retention of faculty at the Catholic University of Health and Allied Sciences, Bugando, Mwanza, Tanzania, African journals of health professions ducation, Vo5 no2
 26. Phillips, Deborah, R. and. Roper, Kathy O (2009) "A framework for talent management in real estate", Journal of Corporate Real Estate, Vol. 11 Iss: 1, pp.7 – 16.
 27. Wilska, Ewelina,(2014), Determinants Of Effective Talent Management,Journal of positive management, Vol. 5, No. 4, 2014, pp. 77–88,© Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ISSN 2083-103X http://dx.doi.org/,10.12775/ JPM.2014.025.