تعیین اثر بخشی دوره‌های تربیت و تعالی معنوی کارکنان

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

هدف این تحقیق، تعیین میزان اثر بخشی دوره­های تربیت و تعالی در قرارگاه بازسازی و مهندسی خاتم الانبیا است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، و از نظر روش گردآوری داده­ها توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان قرارگاه مرکزی و یگانهای تابع تشکیل داده­اند که حداقل چهار ماه از شرکت آنان در این دوره­ها گذشته بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 210 نفر تعیین شد. روش نمونه­گیری مورد استفاده، طبقه­ای تصادفی بوده است و برای گردآوری داده­های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. با مراجعه مستقیم به افراد نمونه، پرسشنامه بین آنان توزیع و تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخصهای مرکزی و پراکندگی و آزمونهای آماری کولموگروف، فریدمن و آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد اهداف دوره­های تربیت و تعالی قرارگاه در همه ابعاد مربوط بیش از 82 درصد محقق شده است. بیشترین میزان تحقق اهداف به ترتیب به احساس تغییر روحیه فراگیران با 2/84 درصد، بهبود وضعیت معنوی با 8/83 درصد، بصیرت با 4/82 و وضعیت انجام کار با 82 درصد مربوط بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Effectiveness of Spiritual and Excellence Training Courses for Employees

نویسندگان [English]

  • Hasan Bakhtiyari 1
  • Saeid Majidi 2
1 Corresponding author, associate professor at Amin University of Police
2 Master’s degree at management
چکیده [English]

This research is aimed at determining the effectiveness of training and excellence courses in Khatam-ol-Anbia Reconstruction and Engineering Center. This applied research follows a descriptive-survey method for data collection. The statistical population of the study consists of the employees of the central headquarters and subordinate units, having passed at least four months in these courses after admission. Using Morgan table, we selected a sample of 210 people through stratified random sampling. A researcher-made questionnaire was employed to collect the research data. Questionnaires were distributed among people in the sample by direct attendance. Central and dispersion indices and Kolmogorov, Friedman and t-test were used for data analysis. The results indicated that the goals of training and excellence courses were more than 82% in all dimensions. The highest ranks of training achievements related to the changing the morale of learners with 84.2%, improvement of spiritual conditions with 83.8%, insight with 82.4% and the status of performance with 82%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effectiveness
  • training
  • spiritual excellence
  • employees
آریانپور، منوچهر (1389). فرهنگ پیشرو آریان­پور. تهران: انتشارات جهان رایانه.
اداره تبلیغات حوزه نمایندگی سپاه (1386). معنویت، بار مبنا و ذخیره لازم عوامل سایش و عوامل افزایش. تهران: انتشارات اداره تبلیغات سپاه.           
الهامی­نیا، علی­اصغر و دیگران (1390). معنویت اسلامی، چیستی، چرایی و چگونگی. قم: انتشارات زمزم هدایت.
بازرگان، عباس (1383). ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات سمت. 
باقری، خسرو (1395). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی. تهران: انتشارات مدرسه.
باغگلی، حسین (1392). مطالعهانتقادی دنیایمعاصر: مقایسهمعنویت­هایدینیونو پدیددرعرصه تربیت. رساله دکتری. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
بخشیان، ابوالقاسم (1393). راهبردهای تعالی معنوی انسان در قرآن. قم: انتشارات زمزم هدایت.
توکلی، علیرضا (1389). آسیب شناسی آموزشهای عقیدتی سیاسی در سپاه استان اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه جامع امام حسین(ع).
جوادی آملی، عبدالله (1381). صورت و سیرت انسان. قم: مرکز نشر اسراء.
حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه. دستورالعمل دوره­های تربیت و تعالی معنوی.
خامنه‌ای، سید علی (1378). پایگاه تخصصی مصداق اندیشه ولایت.
خمینی، روح­الله (1395). صحیفه امام. ج هشتم. تهران: انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
دلشاد تهرانی، مصطفی (1386). سیری در تربیت اسلامی. تهران: انتشارات دریا.
رحمان زاده، بهروز (1388). بررسی اثربخشی آموزشهای عقیدتی سیاسی در دانشگاه جامع امام حسین(ع) و علوم پزشکی بقیة اله(عج). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه جامع امام حسین(ع).
رستگار، علی (1389). معنویت در سازمان با رویکرد روانشناختی. انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
شکوهی، غلامحسین (1387). تعلیم و تربیت و مراحل آن. مشهد انتشارات به نشر.
شورای عالی آموزش و پرورش (1390). سند تحول آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران.
علوی تراکمه­ای، مجتبی (1377). شرح خطبه متقین. قم: انتشارات هجرت.
کیانی، معصومه؛ مهرمحمدی، محمود؛ صادق زاده قمصری، علیرضا؛ نوذری، محمود؛ باقری، خسرو (1394). مفهوم­شناسی معنویت از دیدگاه اندیشمندان تربیتی غربی و مسلمان. دو فصلنامه اسلام و پژوهشهای تربیتی. ش 14.
مصباح­یزدی، محمد تقی (1370). آموزش عقاید. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
مطهری، مرتضی (1373). تعلیم و تربیت در اسلام. چ 23. تهران: انتشارات صدرا.
مطهری، مرتضی (1392). مجموعه آثار. ج 23. تهران: انتشارات صدرا.
مکارم شیرازی، ناصر (1374). ‌تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (1388). تربیت دینی در جامعه اسلامی معاصر. قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی(ره).
نوه ابراهیم، عبدالرحیم (1387). اعتبارسنجی راهبردی برای خلق دانشگاه­های یادگیرنده. تهران: اولین همایش ملی مدیریت و رهبری سازمانی.
ویسی، محمد (1379). بررسی اثربخشی دوره‌های مراکز تداوم آموزش‌های عقیدتی، سیاسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه جامع امام حسین(ع).