تعیین اثر بخشی دوره‌های تربیت و تعالی معنوی کارکنان

نویسندگان

دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف این تحقیق، تعیین میزان اثر بخشی دوره‌های تربیت و تعالی در قرارگاه بازسازی و مهندسی خاتم الانبیا است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان قرارگاه مرکزی و یگانهای تابع تشکیل داده‌اند که حداقل چهار ماه از شرکت آنان در این دوره‌ها گذشته بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 210 نفر تعیین شد. روش نمونه‌گیری مورد استفاده، طبقه‌ای تصادفی بوده است و برای گردآوری داده‌های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. با مراجعه مستقیم به افراد نمونه، پرسشنامه بین آنان توزیع و تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخصهای مرکزی و پراکندگی و آزمونهای آماری کولموگروف، فریدمن و آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد اهداف دوره‌های تربیت و تعالی قرارگاه در همه ابعاد مربوط بیش از 82 درصد محقق شده است. بیشترین میزان تحقق اهداف به ترتیب به احساس تغییر روحیه فراگیران با 2/84 درصد، بهبود وضعیت معنوی با 83/8 درصد، بصیرت با 82/4 و وضعیت انجام کار با 82 درصد مربوط بوده است.

کلیدواژه‌ها


 1. آریانپور ،منوچهر(1389 ). فرهنگ پیشرو آریان پور ، انتشارات جهان رایانه.
 2. اداره تبلیغات حوزه نمایندگی سپاه ( 1386 ) ، معنویت ، بار مبنا و ذخیره لازم عوامل سایش و عوامل افزایش، انتشارات اداره تبلیغات سپاه .
 3. الهامی نیا ، علی اصغر و دیگران ( 1390 ) ، معنویت اسلامی ، چیستی ، چرایی و چگونگی ، انتشارات زمزم هدایت
 4. بازرگان ، عباس ( 1383 ) ، ارزشیابی آموزشی ، تهران ، انتشارات سمت.
 5. باقری ، خسرو ( 1395 )، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، انتشارات مدرسه.
 6. باغگلی، حسین(1392 ). مطالعه انتقادی دنیای معاصر: مقایسه معنویت های دینی و نو پدید درعرصه تربیت،
 7. رساله دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 8. بخشیان ، ابوالقاسم ( 1393 )، راهبردهای تعالی معنوی انسان در قرآن ،انتشارات زمزم هدایت .
 9. جوادی آملی ،عبدالله (1381 ). صورت و سیرت انسان،قم، مرکز نشر اسراء.
 10. حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، دستورالعمل دوره های تربیت و تعالی معنوی.
 11. خمینی ، روح الله (1395). صحیفه امام ، جلد هشتم ، انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 12. دلشاد تهرانی، مصطفی (1386 ). سیری در تربیت اسلامی، انتشارات دریا.
 13. رستگار، علی (1389). معنویت در سازمان با رویکرد روانشناختی ،انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب .
 14. شکوهی ، غلامحسین(1387 ). تعلیم و تربیت و مراحل آن، انتشارات به نشر .
 15. شورای عالی آموزش و پرورش ( 1390 ). سند تحول آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
 16. علوی تراکمه ای ، مجتبی ( 1377 ).شرح خطبه متقین، قم، انتشارات هجرت.
 17. کیانی، معصومه (1394). مفهوم شناسی معنویت از دیدگاه اندیشمندان تربیتی غربی و مسلمان. دوفصلنامه اسلام و پیوهش های تربیتی ، شماره 14.
 18. مصباح یزدی، محمد تقی( 1370 ). آموزش عقاید، تهران ، سازمان تبلیغات اسلامی .
 19. مطهری، مرتضی (1373 ). تعلیم و تربیت در اسلام، چاپ 23، انتشارات صدرا .
 20. مطهری مرتضی(1392). مجموعه آثار ، جلد 23، انتشارات صدرا .
 21. مکارم شیرازی، ناصر(1374 ).‌تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
 22. موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (1388 ). تربیت دینی در جامعه اسلامی معاصر ، قم، انتشارات موسسه امام خمینی.
 23. نوه ابراهیم، عبدالرحیم (1385 ). اعتبارسنجی راهبردی برای خلق دانشگاههای یادگیرنده، تهران، اولین همایش ملی مدیریت و رهبری سازمانی.
 24. .Young Sung,Sun.,Jin Nam Chi (2016). To Invest or Not to Invest: Strategic Decision Making Toward Investing in Training and Development in Korean Manufacturing Firms, The International Journal of Human Resource Management, Published online: 05 Oct 2016, Pages 1-26.
 25. Rossiter, G. 2014c. A perspective on spiritual education in Australian schools; the emergence of nonreligious personal development approaches. In Global perspectives on spirituality and education, edited by J. Watson, M. de. Souza & A. Trousdale (140-152). New York: Routledge.
 26. Salas, E., & Stagl, K. C. (2009). Design training systematically and follow the science of training. Handbook of Principles of Organizational Behavior: Indispensable Knowledge for Evidence-Based Management, 2nd edn (Chichester: John Wiley &Sons), 59-84.
 27. Schneider, K. (2014). Transfer of Learning in Organizations; Springer International
 28. Publishing, Switzerland.
 29. Industry Report (2007). Training magazine’s exclusive analysis of the U.S. training industry. Training, 44(10/11), 8–24.
 30. Ling, O. A., Woon, P. H., & Ven, K. H. (2011). The relationship between work
 31. environment factors and transfer of training among plantation workers. Jurnal Kemanusiaan, 18.
 32. Weldy, T. G. (2009). Learning organization and transfer: strategies for improving
 33. performance. The Learning Organization, 16(1), 58-68
 34. Borate, N. S., Krishna, G., & Borate, S. L. (2014). A case study approach for
 35. evaluation of Employee Training effectiveness and Development program.
 36. Proceedings of the Second International Conference on Global Business,Economics, Finance and Social Sciences Chennai, India, 11-13 July 2014 Paper ID_C432.