تعیین عوامل مؤثر بر ارتقای نقش تربیت دینی و اخلاقی مربیان در یک دانشگاه نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس و پژوهشگر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت مربی جهادی

3 استادیاردانشگاه جامع امام حسین(ع)

4 عضو هیئت‌علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

چکیده

نقش تربیتی مربیان علوم نظامی به‌دلایل مختلف ازقبیل تدریس دروس تخصصی نظامی و موانع رشد اخلاق درون‌سازمانی در مجموعه و موارد دیگر، باتوجه‌به ارتباط رفتاری مستقیم آنها با دانشجویان، کم‌رنگ دیده می‌شود. لذا این پژوهش ضمن تعیین عوامل مؤثر بر ارتقای نقش تربیت دینی و اخلاقی مربیان، گامی درجهت ایجاد زمینه لازم برای مساعدت به مسئولین است. هدف اصلی تحقیق، تعیین عوامل مؤثر بر ارتقای نقش تربیت دینی و اخلاقی مربیان در یک دانشگاه نظامی است. سؤال تحقیق این است که "عوامل مؤثر بر ارتقای نقش تربیت دینی و اخلاقی مربیان در یک دانشگاه نظامی کدامند؟"
نوع تحقیق، کاربردی است و روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از آمار توصیفی و آمار استنباطی کمک گرفته شده است. جامعه آماری شامل صد نفر است و اطلاعات پرسشنامه‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه‌وتحلیل شد. با به‌دست‌آوردن عوامل مؤثر بر ارتقای نقش تربیت دینی و اخلاقی مربیان در حوزه‌های عوامل فردی و عوامل سازمانی، می‌توان به مرتفع‌کردن موانع رشد اخلاق درون‌سازمانی در مجموعه و تربیت هرچه‌بهتر متربیان موجود در دانشگاه اشاره کرد. با بررسی‌های به‌عمل‌آمده و اولویت‌گذاری‌های مشخص‌شده، نتایج، نشان می دهد که براساس شاخصه‌های تأثیرگذار بر نقش تربیتی مربیان نظامی، این افراد باید جهت خودسازی دینی و اخلاقی، بر موارد مؤثر به‌صورت فردی همت بیشتری گمارده و آن مجموعه نیز با بازنگری نسبت به اولویت‌های سازمانی جهت ارتقای مربیان، برنامه‌ریزی‌های دقیق و موردنیاز را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting the Enhancement of the Role of Religious and Moral Training of the Educators at a Military University

نویسندگان [English]

  • Reza Shahgholian Ghahfarrokhi 1
  • Ebrahim Moulavi 2
  • Abbas Ali Salmani 3
  • Mohammad Alvandi 4
1 Lecturer and researcher at Imam Hussein University of officers’ and Pasdar training
2 Post graduate student of Jihadi Instructor Training
3 Assistant professor at Imam Hussein Comprehensive University
4 Faculty member of Imam Hussein University of officers’ and Pasdar training
چکیده [English]

Despite the direct behavioral interaction between instructors and students, the instructional role of military science educators is disregard because of a variety of reasons, such as teaching of specific military courses and the barriers to the growth of intra-organizational ethics in the complex. Therefore, by identifying the factors affecting the enhancement of the religious and ethical role of educators, this study took a vital step in creating the necessary ground for helping the authorities. This research is intended to identify the effective factors of promoting the role of religious and moral training of the instructors in a military university. The main research question is: "What are the factors influencing the promotion of the role of religious and moral training of instructors in a military university?" This is an applied research which follows descriptive-analytical method with descriptive and inferential statistics for data analysis. The statistical population consists of 100 subjects and the data were collected through questionnaires and were analyzed by SPSS software. The identification of the effective factors which influence the enhancement of the role of religious and ethical training of educators in individual and organizational fields, will make it possible to eliminate the obstacles to the growth of intra-organizational ethics of the educators in the university. The identified priorities of the results indicated that the individual instructors have to focus more on the individual and religious self-efficacy, and the university should rearrange its organizational priorities and pay more attention to better programs for upgrading its instructors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • training
  • ethics
  • religious training
  • ethical training
  • instructors
قرآن کریم.
امام‌ خمینی، سیدروح‌الله (1386)، صحیفة نور، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چ 4.
آمدی، عبدالواحد‌بن محمد تمیمی (1366)، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
ابراهیم‌زاده، عیسی (1383)، فلسفه تربیت (رشته علوم تربیتی)، تهران: دانشگاه پیام‌نور.
ابن مسکویه، ابوعلی احمد (1411ق)، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، چ 3، قم: بیدار.
اخوی، اصغر(1390)، روش­های تربیت اخلاقی ازنظر اسلام، تهران: فصلنامه راه تربیت.
ادیب، علی محمدحسین (1362)، راه و روش تربیت از دیدگاه امام علی(ع)، ترجمه دکتر سیدمحمد رادمنش، تهران: مؤسسه انجام کتاب.
امیری، علی‌نقی و همکاران (1389)، اخلاق حرفه‌ای؛ ضرورتی برای سازمان، معرفت اخلاقی، سال اول، ش 4.
امینی، ابراهیم (1373)، اسلام و تعلیم‌وتربیت، تهران: انتشارات اولیا و مربیان.
باقری، خسرو (1376)، مبانی و شیوه­های تربیت اخلاقی، تهران: انتشارات مدرسه.
باقری، خسرو (1380)، نگاهی دوباره به تعلیم‌وتربیت اسلامی، تهران: انتشارات مدرسه.
بانکی‌ پورفرد، امیرحسین (1381)، تعلیم‌تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری، قم: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
تقى‌پور ظهیر، على (1379)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، تهران: انتشارات آگاه.
جعفری، محمدتقی (1376)، ترجمه و شرح نهج­البلاغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ج 15.
جمعی از نویسندگان (1387)، اخلاق کاربردی، قم: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
جوادی آملی، عبدالله (1380)، تفسیر موضوعی قرآن، قم: نشر اسراء، ج 12.
حاجی ده­آبادی، محمدعلی (1396)، درآمدی بر نظام تربیتی اسلام، قم: مرکز بین­المللی المصطفی(ص).
حسینی، سیدعلی (1379)، تعلیم‌وتربیت اسلامی (منابع و اصول)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
حسینیان، سیمین (1388)، اخلاقدرمشاورهوروان‌شناسی، تهران: انتشارات کمال تربیت.
داوودی، محمد (1384)، نقش معلم در تربیت دینی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (1376)، اهداف تربیت ازنظر اسلام، زیر نظر علی‌رضا اعرافی، تهران: انتشارات سمت.
دلشاد تهرانی، مصطفی (1380)، سیری در تربیت اسلامی، تهران: مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر.
دهخدا، علی‌اکبر (1373)، فرهنگ دهخدا، تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج 4.
راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین‌بن‌محمد (1402)، مفردات الفاظ قرآن، ترجمه سیدغلامرضا خسروی حسینی، تهران: مرتضوی.
ژکس (1355)، فلسفهاخلاق:حکمتعملی، ترجمه سیدابوالقاسم پورحسینی، تهران: سیمرغ.
سادات، محمدعلی(1384)، اخلاق اسلامی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
سبحانی تبریزی، جعفر (1354)، مربی نمونه: تفسیر سوره لقمان، قم: دارالتبلیغ اسلامی.
سجادی، سیدمهدی (1384)، تبیین و ارزیابی رویکرد عقلانی به تربیت دینی، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، ش 11.
شعاری‌نژاد، علی‌اکبر (1375)، فرهنگ علوم رفتاری، تهران: انتشارات امیرکبیر.
صلیبا، جمیل (1370)، واژه‌نامه فلسفه و علوم اجتماعی، ترجمه کاظم برگ‌نیسی و صادق سجادی، انتشارت دانشگاه تهران.
طباطبایی، سیدمحمدحسین (1378)، تفسیرالمیزان، ترجمه محمدعلی کرامتی ‌قمی، تهران: نشر رجاء.
عالم‌زاده نوری، محمد و همکاران (1393)، نقش مربی در تربیت اخلاقی ـ معنوی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
عاملی، منیژه (1381)، بررسیمبانینظریاخلاقحرفه‌ایدراسلام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
فایضی، علی و آشتیانی، محسن (1378)، مبانی تربیت و اخلاق اسلامی، قم: انتشارات روحانی.
فیض کاشانی، محسن (1366)، اخلاق حسنه، ترجمه محمدباقر ساعدی، تهران: انتشارات پیام آزادی.
کاردان، علی‌محمد، و همکاران (1382)، فلسفه تعلیم‌وتربیت، تهران: انتشارات سمت، ج 1.
کلینی، محمدبن یعقوب (1365)، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ج 1.
مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحار‌الانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج 2.
مصطفوی، حسن (1375)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج 4.
مطهری، مرتضی (1361)، مجموعه آثار، قم: صدرا، ج 5.
مطهری، مرتضی (1373)، فطرت، تهران: صدرا.