دوره و شماره: دوره 27، شماره 45، اسفند 1398 
طراحی الگوی برنامه‌ریزی درسی تربیت‌بدنی سپاه

صفحه 25-51

ناصر حسن زاده؛ سیاوش نصرت پناه؛ مصطفی آجورلو


تعیین عوامل مؤثر بر ارتقای نقش تربیت دینی و اخلاقی مربیان در یک دانشگاه نظامی

صفحه 93-121

رضا شاهقلیان قهفرخی؛ ابراهیم مولوی؛ عباسعلی سلمانی؛ محمد الوندی


تبیین اهداف تربیت اسلامی نوجوانان با رویکرد مسئولیت‌پذیری

صفحه 169-194

محمد مجیدپورخوئی؛ علی محبی؛ محسن ایمانی نائینی