طراحی الگوی برنامه‌ریزی درسی تربیت‌بدنی سپاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

این پژوهش با هدف دستیابی به الگوی برنامه‌ریزی درسی تربیت‌بدنی در نیروهای مسلح برای استفاده قرماندهان، مدیران، برنامه‌ریزان و کارشناسان تربیت‌بدنی نیروهای مسلح اجرا گردید. این مطالعه با روش تحقیق ترکیبی روی 125 نفر از فرماندهان و خبرگان تربیت‌بدنی انجام و از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه (محقق‌ساخته) استفاده شد. در مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته آزمون دوجمله‌ای به‌کار رفت و در پرسشنامه (محقق‌ساخته) روایی محتوایی پرسشنامه با محاسبه ضریب لوشه حدود 9/0 و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 948/0 مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها با روش‌های آماری توصیفی از نوع همبستگی و استنباطی (معادلات ساختاری، آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف و تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی) با نرم­افزارهای «SPSS»  و «PLS» تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که الگوی نهایی برنامه‌ریزی درسی تربیت‌بدنی شامل سه بعد: ورزش همگانی، ورزش سازمانی، ورزش قهرمانی و هریک از ابعاد، شامل شش مؤلفه (اهداف، محتوا،شیوه‌های تدریس، مربیان، فضا و امکانات ورزشی، ارزشیابی) و 127 شاخص برای مجموع مؤلفه‌ها می‌باشند. نتایج مطالعات میدانی حاضر نشان می‌دهد در اجرای برنامه‌های تمرینی یگان‌های صفی و ستادی توجهی به محتوا و مربیان نشده است و این یکی از مسائل مهمی است که برای افزایش توانمندی جسمانی کارکنان متناسب با نوع شغل و رسته خدمتی در تدوین  برنامه‌های ورزشی باید به آن توجه شود.

کلیدواژه‌ها


اسماعیلی، محمدرضا؛ امیرتاش، علی­محمد و جوادی، بتول (1385)، مطالعه تطبیقی برنامه درس تربیت‌بدنی دوره ابتدایی ایران و کشورهای منتخب جهان، نشریه حرکت،  ش 28: 69 ـ 86.
افراخته، سقا (1393)، طراحی فرایند جامع برنامه درسی نظام تربیت و آموزش سپاه.
امیرتاش، علی‌محمد (1372)، کلیات روش‌های تدریس درس تربیت‌بدنی دوره ابتدایی، وزارت آموزش‌و‌پرورش.
پورالشریعه، علی‌رضا (1395)، طراحی الگوی برنامه درسی نیروی دریایی سپاه، رساله دکتری، دانشکده و پژوهشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین(ع).
تایلر و رالف (1384)، اصول اساسی برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، ترجمه علی تقی‌پور ظهیر، تهران: انتشارات آگاه، چاپ چهارم.
جوادی‌پور، محمد (1385)، طراحیواعتباربخشیالگویمطلوببرنامهدرسیتربیت‌بدنی، رسالۀ دکتری، تهران: دانشگاه تربیت معلم.
درخشان­مبارکه، محمد؛ باران­چشمه، مهرعلی؛ آشتیانی، محمدرضا و اکبری، حسین (1391)، تدوین هدف­های کلان سیاست­ها و راهبردهای توسعه تربیت‌بدنی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، فصلنامه راهبرد دفاعی، ش 40: 169 ـ 198.
دهقان، حمید (1395)، نقش و معرفی ورزش‌های اسلامی در تعالی فرهنگ سپاه (تیراندازی، سوارکاری، شنا)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، قم: دانشگاه شهید محلاتی، دانشکده فرهنگ و ارتباطات.
زین‌الدینی میمند، زهرا (1389)، ارائه الگوی راهنمای تدوین برنامه درسی براساس بررسی میزان آگاهی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال چهارم، ش 4، زمستان 1389: 99 ـ 128.
صانعی، سعید (138)، نقش ورزش قهرمانی در رشد و توسعه ورزش همگانی، اداره تربیت‌بدنی ستاد مشترک سپاه.
عارفی، محبوبه (1388)، برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
فتحی واجارگاه، کوروش و آزادمنش، ناهید (1385)، امکان‌سنجی کاربرد فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌ریزی آموزش عالی، فصلنامهپژوهشوبرنامه‌ریزیدرآموزش عالی: 70 ـ 49 و 12 ـ 4.
فولادی اسکویی، نادر (1393)، بررسی وضعیت مناسب‌سازی اماکن ورزشی مورداستفاده کارکنان.
ملکی، حسن (1391)، برنامه‌ریزیدرسی راهنمایعمل، تهران: پیام اندیشه.
موسی‌پور، نعمت‌الله (1376)، طراحی الگویی برای ارزشیابی برنامه درسی و به‌کارگیری آن در ارزشیابی درس روش‌ها، فنون تدریس دوره‌های تربیت دبیر دانشگاه‌ها، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
میرزابیگی، علی (1380)، برنامه‌ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی، تهران: یسطرون.       
نظام‌نژاد، ندا (1393)، بررسی رابطه بین مدل برنامه‌ریزی درسی مرجح اعضای هیئت‌علمی با روش‌ها و راهبردهای تدریس و فنون ارزشیابی مورداستفاده آنان.
واعظ‌موسوی، سیدمحمدکاظم (1376)، طرح جامع افزایش آمادگی جسمانی پرسنل نزسا، سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه.
یارمحمدیان، محمدحسین (1379)، اصول برنامه‌ریزی درسی، تهران: انتشارات یادواره کتاب.