تحلیل رابطه معنویت در کار و کیفیت زندگی کاری معلمان دوره متوسطه (موردمطالعه: معلمان شهر قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه مازنداران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل رابطه معنویت در کار و کیفیت زندگی کاری معلمان است. نوع تحقیق حاضر کاربردی و روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان دوره متوسطه شهر قم در سال تحصیلی 95 ـ 96 است که با کمک فرمول کوکران 366 نفر از معلمان دوره­های اول و دوم متوسطه در نواحی چهارگانه قم با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای ـ تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه استاندارد میلیمان و لیندن استفاده شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون از نوع گام‌به‌گام استفاده شد. نتایج تحقیق در نمونه حاضر نشان داد، بین تمام ابعاد معنویت در کار و کیفیت زندگی کاری معلمان رابطه مثبت و ‌معنی‌داری وجود دارد؛ به‌طوری‌که سطح سازمانی معنویت در کار  با میانگین 03/4، سطح گروهی با میانگین 85/3 و سطح فردی با میانگین 36/3، پیش­بینی‌کننده کیفیت زندگی کاری معلمان می‌باشند. «r» محاسبه‌شده در سطح 05/0≥p  مبین رابطه ‌معنی‌دار و مثبت بین معنویت در کار و ابعاد آن با کیفیت زندگی کاری معلمان دوره متوسطه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Relationship between Spirituality at Work and the Quality of the Work Life of Secondary School Teachers (Case Study: Teachers of Qom)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Dibaei Saber 1
  • Reza Mirarab Razi 2
1 Corresponding author: assistant professor of educational sciences, Shahed University, Tehran. Iran
2 Assistant professor of educational sciences, University of Mazandaran, Babolsar. Iran
چکیده [English]

This research is aimed at making an analysis of the relationship between spirituality at work and the quality of work life of teachers. This applied research follows a descriptive-correlational method. The statistical population of this study consists of all high school teachers in the city of Qom in the academic year 2016-2017 of whom 366 first and second grade teachers were selected by stratified random method as the sample group through Cochran’s formula. Milliman and Linden questionnaire was employed for data collection. Pearson’s correlation and stepwise regression were used to analyze the data. The results demonstrated that there were positive and significant relationship between all dimensions of spirituality at work and quality of work life of teachers, so that at the organizational level of spirituality at work (mean = 4.03), group level (mean = 3.85), and individual level (mean = 3.36) they were able to predict teachers' quality of work life. The “r” at p≥0.05 indicated that there was a significant and positive relationship between spirituality at work and its dimensions with the quality of work life of secondary school teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spirituality at work
  • human agent
  • quality of work life
  • secondary school teachers.  
آذری، همایون؛ لسانی، مهدی و علاج، سحر (1393)، بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 93 ـ 92، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، کرمان: دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر.
اشرفی، بزرگمهر و حسین‌پور، ناصر (1393)، بررسی رابطۀ معنویت در کار و تعهد سازمانی کارکنان اداره‌کل راه و ترابری استان سمنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، شاهرود: دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی.
پرداختچی، محمدحسن؛ احمدی، غلامعلی و آرزومندی، فریده (1388)، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران و معمان مدارس شهرستان تاکستان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال سوم، ش 3 : 25 ـ 50 .
ترک‌زاده جعفر و راضی الهام (1396)، تأملی بر معنویت محیط کاری ازمنظر رویکرد اسلامی و غربی: کاربرد در رفتار سامانی، دوفصلنامه علمی ـ  تخصصی اسلام و مدیریت، س 6، ش 11: 26 ـ 1.
دهقان مروستی ساناز و رسولی، رؤیا (1392)، نقش جو اخلاقی محیط کار بر کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره ششم، ش 18: 99 ـ 76.
رستگار،عباسعلی و نوبری، علی‌رضا (1394)، مدل مفهومی معنویت قدسی مبتنی‌بـر قـرآن در سازمان، مطالعات تفسیری، سال ششم، ش ٢٣: ٨١ ـ ١٠٢.
شمخی‌نژاد، فاطمه و احمدی، گلناز (1387)، مدیریت در پرتو معنویت، تدبیر، ش ٢٠٢.
صانعی، مهدی؛ بوجار، محسن و آذرمهر، محمدعلی (1392)، بررسی رابطۀ بین معنویت و رضایت شغلی کارکنان شهرداری شاهرود، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، شاهرود، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی.
فتاح، ناظم؛ شاکری ارقنه، غلام‌رضا و مطلبی، جواد (1390)، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه در دبیرستان‌های آموزش‌وپرورش شهرستان نظرآباد، پژوهش اجتماعی،4 (12): 75 ـ 95.
فرهنگی، علی‌اکبر؛ فتاحی، مهدی و واثق، بهاره (1385)، معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ مدیریت، سال چهارم، ش 13: 36 ـ 5.
مشبکی، اصغر؛ باشکوه، محمد و علیپور، وحیده (١٣٨۵)، معنویت و رهبـری، مطالعـات مدیریت صنعتی، سال پنجم، ش ١۴: ١٧٧ ـ ٢٠٠.
نقوی، سیدعلی؛ اسعدی، میرمحمد و میرغفوری، سیدحبیب‌الله (1394)، الگـوی معنویـت سازمانی در آموزش عالی مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی، مدیریت اسلامی، سال ٢٣، ش ٢: 145 ـ 177.