نقش و تأثیر مبانی نظری، فلسفی، دینی و سایر مطلوب ها در استانداردسازی نظام تربیت و آموزش سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین مؤلفه­های مؤثر و نقش و تأثیر آنها در استانداردسازی نظام تربیت و آموزش سازمانی و روش آن ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی ـ تحلیلی و ازجمله تحقیقات کیفی اکتشافی است. جامعه و نمونه آماری تحقیق در بخش کیفی جهت استخراج مبانی و تعیین‌کننده‌های بنیادین، مستندات طرح "طراحی نظام جامع تربیت و آموزش سازمانی" شامل پروژه‌های مبانی دینی و فلسفی (انسان‌شناسی، هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، ارزش‌شناسی)، مبانی روان‌شناختی (جسمانی، شناختی، عاطفی و اجتماعی)، مبانی زیست‌شناختی و مبانی فن‌شناختی (فناورانه) و منابع نظری مرتبط از کتب، مقالات و سایر منابع دردسترس بود. برای اعتباریابی یافته‌های تحقیق، 10 نفر از خبرگان آموزش سازمانی به‌صورت هدف‌مند به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. یافته­ها پس از ارائه در جلسات کارشناسی، با روش اجماع­نظر ­خبرگان، نهایی و پس از تأیید آنها ارائه شده است. یافته­ها: در گام اول تعیین­کننده­های بنیادین که در استانداردسازی نظام تربیت و آموزش سازمانی­، مؤثرند، استخراج و مورد تصویب کارگروه تخصصی (نمونه تحقیق) قرارگرفت. نحوه تأثیر مبانی و تعیین­کننده­ها در استانداردسازی نظام تربیت و آموزش از مبانی نظری استخراج و پس از اعمال نظر و تأیید کارگروه ارائه شد. درنهایت نوع تأثیر مبانی و تعیین‌کننده­های بنیادین در استاندارد­سازی نظام تربیت و آموزش سازمانی درقالب گزاره­هایی کوتاه تدوین و ارائه شد.
نتیجه‌گیری: همان‌طورکه یافته‌های این تحقیق، مبنایی برای طراحی زیرنظام استانداردسازی نظام تربیت و آموزش سازمانی قرار گرفت، هم روش ارائه‌شده در این تحقیق و هم یافته­ها می‌تواند در طراحی الگو­ها و فرایندهای نظام تربیت و آموزش سازمانی، مخصوصا زیرنظام استانداردسازی نظام تربیت و آموزش سازمانی و یا نظام­های ‌تعلیم‌وتربیت کشور (آموزش‌وپرورش، آموزش عالی،...) مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role and the Effect of Theoretical, Philosophical, Religious and Other Desirable Principles In the Standardization of Training System and Organi

نویسنده [English]

  • Reza Hoseinpor
un
چکیده [English]

This research is intended to identify the effective components and the role and the effect of standardization of the training system and organizational instruction. This qualitative exploratory applied research follows a descriptive-analytical method. The statistical population of this research, in the qualitative section which aims at deriving bases and determinants, contains the documentation of the "Comprehensive Design of Organizational Instruction and Training System" including projects of religious and philosophical foundations (anthropology, ontology, epistemology, valuation), psychological bases (physical, cognitive, emotional, and social), biological and technological foundations. The theoretical bases were derived from books, essays and other available sources. 10 organizational training experts were purposefully selected as the research sample for confirming the validity of the research findings. After presenting the results at expert meetings, they were confirmed by the consensus method and were finalized. In the first step, the basic effective determinants in standardization of the organizational training and education system were extracted and were confirmed by a specialized working group (research sample). The effect of the foundations and determinants on the standardization of the educational system was derived from the theoretical foundations and was presented after the application and confirmation of the working group. Finally, the type of the effect of the bases and determining factors on the standardization of the organizational education system was formulated and presented in the form of short statements. Just as the findings of this study were the bases for designing the system of standardization of organizational instruction and training system, both of the method presented in this research and the findings can be applied to the designing patterns and processes of educational system and organizational training, especially the subsystem of standardization of instruction system, and organizational training or the educational system of the country (education and higher education systems).

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophical bases
  • religious foundations
  • the desirable systems
  • organizational training and instruction system
  • educational standardization
ایزدی طامه، احمد؛ فضایلی، احمد و حسینی شاهرودی، سیدمحمد (1390)، مطالعه و تدوین مبانی نظام تربیت و آموزش سازمانی ـ طرح شهید مطهری، نظام جامع تربیت و آموزش سازمانی، تهران: مرکز پژوهش­های شهید بهشتی.
حجتی، محمدباقر (1364)، آداب ‌تعلیم‌وتربیت در اسلام، تهران: نشر فرهنگ اسلامی.
حسین‌پور، رضا (1392)، طراحی فرایند استانداردسازی نظام تربیت و آموزش سازمانی، پروژه 1600 از طرح شهید مطهری، تهران: مرکز پژوهش­های شهید بهشتی.
حسینی نسب،  داود  و علی اقدم، اصغر (1357)، فرهنگ  واژه‌ها  و  تعاریف  تعلیم‌وتربیت، تهران: آثار معاصر.
دلشاد تهرانی، مصطفی  (1383)، سیری در تربیت اسلامی، تهران: انتشارات دریا.
شاهرودی، سیدمحمدحسین (1389)، مطالعه و تدوین دیدگاه‌های دین مبین اسلام و رهنمودهای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در زمینه ‌تعلیم‌وتربیت، تهران: معاونت تحقیقات غیرصنعتی.
شریعتمدارى، على (1374)، جامعه و تعلیم‌وتربیت، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ سیزدهم.
شعاری‌نژاد، علی‌اکبر (1390)، فلسفة آموزش‌وپرورش، تهران: انتشارات سپهر.
شعبانی­، بختیار ­ (1384)، فلسفه تربیتی شما چیست؟، مشهد: انتشارات به‌نشر.
شکوهی، غلامحسن (1387)، ‌تعلیم‌وتربیت و مراحل آن، مشهد: انتشارات به‌نشر.
فضایلی،­ احمد (1391)، تعیین­کننده‌­های بنیادین نظام جامع تربیت و آموزش سازمانی، طرح شهید مطهری، تهران: مرکز پژوهش­های شهید بهشتی.
فضایلی،­ احمد (1392)، مطلوب‌های نظام جامع تربیت و آموزش، طرح شهید مطهری. تهران: مرکز پژوهش­های شهید بهشتی.
قورچیان­، نادرقلی (1382)، کالبدشکافی مؤلفه­های مؤثر بر آموزش‌وپرورش و استانداردهای آن، تهران، اولین همایش استاندارد و استانداردسازی در آموزش‌وپرورش، دفتر بهبود کیفیت
مرتضوی، سیدمحمد (1375)، اصول و روش‌ها در نظام تربیتی اسلامی، مشهد: انتشارات گلنشر، چاپ هفتم.
ملکی، حسن (1387)، دیدگاه برنامة درسی فطری ـ معنوی «مبتنی‌بر فلسفه تعلیم‌وتربیت اسلامی»، تهران: مجله علوم انسانی بومی ـ دینی، ش 28.
دوره 28، شماره 47
فصلنامه تابستان
مرداد 1399
صفحه 107-140
  • تاریخ دریافت: 09 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 05 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 17 مهر 1398
  • تاریخ انتشار: 01 مرداد 1399