دوره و شماره: دوره 28، شماره 47، مرداد 1399 (فصلنامه تابستان) 

مقاله پژوهشی

ظرفیت استعاره متناظر در کشف مبانی تعلیم‌وتربیت اسلامی

صفحه 5-32

رخساره قصوری درگاهی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ مجتبی الهی خراسانی


مفهوم شناسی محیط در قرآن کریم و نقش تربیتی آن

صفحه 33-62

زهرا عسکرپور؛ محمد نجفی؛ رضا علی نوروزی


بررسی ابعاد تربیت نرم در آموزه های اسلامی

صفحه 183-202

سید ابراهیم مرتضوی؛ معصومه پور اصغری؛ مجتبی انصاری مقدم