دوره و شماره: دوره 28، شماره 47، تابستان 1399 
1. ظرفیت استعاره متناظر در کشف مبانی تعلیم‌وتربیت اسلامی

صفحه 5-32

رخساره قصوری درگاهی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ مجتبی الهی خراسانی


2. مفهوم شناسی محیط در قرآن کریم و نقش تربیتی آن

صفحه 33-62

زهرا عسکرپور؛ محمد نجفی؛ رضا علی نوروزی


8. بررسی ابعاد تربیت نرم در آموزه های اسلامی

صفحه 183-202

سید ابراهیم مرتضوی؛ معصومه پور اصغری؛ مجتبی انصاری مقدم