ظرفیت استعاره متناظر در کشف مبانی تعلیم‌وتربیت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه مبانی تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه مبانی تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار و مدیر گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

چکیده

هدف این مقاله، تبیین نقش استعاره در شکل متناظر و تمایز آن با  برداشت صرفاً ادبی و زیبایی‌شناختی و یا صرف الهام‌بخشی، به‌منظور افزایش دقت علمی در تعلیم‌وتربیت اسلامی است.  برای‌این‌منظور، چنین استدلال شد که استعاره متناظر باتوجه‌به تکیه صرف بر متن دینی و نیز غیرانتخابی‌بودن کلیت و چارچوب آن می‌تواند بدیل مناسب رویکردهای موجود برای ارائه مبانی و اصول تعلیم‌وتربیت اسلامی باشد. این الگوی استعاری دارای ویژگی‌های محوریت علم به‌جای تربیت، ذکر جزئیات در مقابل کلیت، پیوند توأمان علم و تربیت به‌جای رابطه پیوستاری و نقش مبنایی در مقابل نقش تکمیلی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Capacity of the Corresponding Metaphor in the Discovery of the Foundations of the Islamic Education

نویسندگان [English]

  • Rukhsareh Ghosoori Dargahi 1
  • Tahereh Javidi Kalateh Jafarabadi 2
  • Bakhtiar Sh’abani Varaki 3
  • Mojtaba Elahi Khorasani 4
1 PhD candidate in philosophy of education, master of Persian language and literature, Firdausi University of Mashhad.
2 Corresponding author: PhD in Philosophy of Education, associate professor of educational sciences, Firdausi University of Mashhad
3 PhD in philosophy of education, full professor of educational sciences, Firdausi University of Mashhad
4 Assistant professor at the Department of Jurisprudence and Fundamentals of Ijtihad, Khorasan Seminary
چکیده [English]

This research is intended to explain the role of corresponding metaphor and distinguishing its meaning from purely literary, aesthetic or inspiring perceptions, in order to increase scientific accuracy in Islamic education. Hence, due to the mere reliance of corresponding metaphor on the religious texts, as well as the non-selectiveness of its generality and framework, it can be regarded as a suitable alternative to the existing approaches for proposing the principles and bases of the Islamic education. This metaphorical model contains the characteristics of centrality of science instead of training, focusing on details in place of the whole, the simultaneous link between science and training instead of a continuum relationship, and considering basic roles in place of complementary role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metaphorical pattern
  • corresponding metaphor
  • typology of religious propositions
آرمند، محمد (1390)، از Education تا تعلیم‌وتربیت؛ تحلیلی بر مفهوم تعلیم‌وتربیت، ماهنامه سوره، ش 52 ـ 53: 62 ـ 65.
امانی، رضا و شادمان، یسرا (1391)، چگونگی معادل‌یابی استعاره‌های قرآنی در فرایند ترجمه، مطالعات قرآن و حدیث، سال پنجم، پیاپی 10: 139 ـ 168.
باقری، خسرو (1385)، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، جلد اول، تهران: مدرسه.
باقری، خسرو (1389)، الگوی مطلوب آموزش‌وپرورش در جمهوری اسلامی ایران، تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.
باقری، خسرو (1394)، رویکردها و روش‌های پژوهش در فلسفه تعلیم‌وتربیت، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
باقری، خسرو (1396)، یک رؤیا در دو بستر؛ تنش‌زدایی از دانشگاه و علوم انسانی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
بناری، علی‌همت (1390)، رابطه تعلیم‌وتربیت باتأکیدبر دیدگاه اسلام، اسلام و پژوهش‌های تربیتی، سال سوم، ش 2: 37 ـ 56.
بهشتی، سعید (1392)، واکاوی امکان تأسیس فلسفه تعلیم‌وتربیت اسلامی برمبنای حکمت متعالیه، پژوهش در مسائل تعلیم‌وتربیت اسلام، سال بیست‌و‌یکم، دوره جدید، ش 19: 9 ـ 30.
حسینی، سیدعلی‌اکبر (1379)، تعلیم‌وتربیت اسلامی، مبانی و أصول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
شمیسا، سیروس (1371)، بیان، تهران: فردوس.
شریعتمداری، ع