دوره و شماره: دوره 28، شماره 46، اردیبهشت 1399 (فصلنامه بهار) 
بررسی جایگاه فعالیت و کنشگری در نظام تربیتی صالحین بسیج

صفحه 53-76

محمد رحمانی گورجی؛ محمد مهدی باقریان؛ وحید مهدوی


مبانی انسان‌شناختی از دیدگاه ملاصدرا و اصول تربیتی منتج از آن

صفحه 145-167

نجمه احمدابادی آرانی؛ خسرو باقری؛ محمد رضا سرمدی؛ زهره اسماعیلی


طراحی مدل مفهومی" مراحل تربیت مبتنی بر دیدگاه اسلام" و دلالت‌های تربیتی آن

صفحه 195-216

یعقوب اسلامی مهر؛ زهره اسمعیلی؛ محمدرضا سرمدی؛ طیبه صفایی