دوره و شماره: دوره 28، شماره 48، آبان 1399 (فصلنامه پاییز) 

مقاله پژوهشی

مبانی تربیت اخلاقی در نظریه انسان شناسی شهید مطهری(ره)

صفحه 5-30

معصومه مدور؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ سعید بهشتی


تحلیل برنامه درسی هدیه‌های آسمانی پایه پنجم براساس میزان تأکید بر مؤلفه‌های تربیت معنوی ازمنظر امام خمینی(ره)

صفحه 109-123

محمدجواد یدالهی فر؛ علیرضا فقیهی؛ محمد رضا یوسف زاده چوسری؛ محمد سیفی؛ فائزه ناطقی