تأثیر آموزش حل مسئله مبتنی‌بر معنویت بر کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی اجتماعی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز، بندر گز، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز،بندر گز، ایران

چکیده

این مقاله با هدف بررسی تأثیر آموزش حل مسئله مبتنی‌بر معنویت بر کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی اجتماعی معلمان متوسطه شهر گرگان انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث روش انجام پژوهش، از نوع شبه‌آزمایشی، طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون است. حجم نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در دو گروه ۲۰ نفره انتخاب شدند. یک گروه به‌عنوان گروه آزمایش که پروتکل آموزش حل مسئله مبتنی‌بر معنویت  نوری (۱۳۹۲) در آنها اجرا شد و گروه گواه که آموزش حل مسئله مبتنی‌بر معنویت درمورد آنها اجرا نشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل: الف) برنامه آموزش حل مسئله مبتنی‌برمعنویت که در پنج جلسه 50 دقیقه‌ای و در یک ماه برگزار شد، ب) پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز (2000)،         ج) پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۳) بود. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل آماری کواریانس نشان داد: آموزش حل مسئله مبتنی‌بر معنویت بر کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی اجتماعی  معلمان تأثیر معنی‌داری دارد و ۲1 درصد تفاوت‌ها در نمرات کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی اجتماعی معلمان مربوط به تأثیر آموزش حل مسئله مبتنی‌بر معنویت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Spiritual Problem-Solving Training on the Quality of Teachers’ Work Life and Social Self-Efficacy

نویسندگان [English]

  • Safie Iri 1
  • M’asoumeh Bagherpour 2
1 Department of Educational Sciences, Bandar Gaz Branch, Islamic Azad University, Bandar Gaz, Iran
2 Assistant professor at the Department of educational Sciences, Azad University of Bandar Gaz.
چکیده [English]

This research is intended to investigate the effect of spiritual problem-solving training on the quality of work life and social self-efficacy of high school teachers in Gurgan. This applied research follows a quasi-experimental method using pre-test and post-test techniques. The sample, selected by random sampling method, included two groups of 20 people. The first group, test group, received spirituality-based problem-solving training procedure (2013). The second group, the control group, did not receive spirituality-based problem-solving training. Data collection tools included: a) spirituality-based problem-solving training program, held in five sessions of 50 minutes in one month, b) Smith and Betz (2000) standard social self-efficacy questionnaire, c) Walton’s (1973) quality of work life questionnaire. The results derived from covariance statistical analysis signified that spirituality-based problem-solving training had a significant positive effect on teachers' quality of work life and social self-efficacy. 21% differences in teachers' quality of work life and social self-efficacy scores was due to the effect of spirituality-based problem-solving training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spirituality-based problem-solving training
  • social self-efficacy
  • quality of working life
آشوری دره‌پیما، فهیمه (1393)، بررسی وضعیت کیفیت ارائه خدمات در شعب مختلف بانک اقتصاد نوین شهر بندرعباس براساس مدل سروکوال، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی بین‌الملل قشم.
ابوالقاسمی، عباس؛ دادفر، صدیف و نبی‌دوست، علی‌رضا (1395)، اثربخشی آموزش حل مسئله اجتماعی بر خود کنترلی، خودکارآمدی و تکانش‌وری در دانش‌آموزان دارای استعداد اعتیاد، فصلنامه علمی ـ پژوهشی اعتیادپژوهی، 10(39): 44 ـ 31.
ابوالهری، جعفر؛ غباری بناب، باقر؛ قهاری، شهربانو؛ میرزایی، مصلح؛ راقبیان، رویا؛ علی‌وند، دیدوس و زارعی دوست، الهام (1393)، مهارت‌هایمعنوی، کتاب ویژه مربیان، وزارت علوم تحقیقات و فناوری دفتر مشاوره و سلامت.
بابائی منقاری، محمدمهدی؛ زاهدبابلان، عادل؛ معینی مکیا، مهدی و خالق‌خواه، علی (1395)، رابطه ساده و چندگانه بین راهبردهای یادگیری، خودکارآمدی با مدیریت زمان و مکان مطالعه دانش‌آموزان متوسطه، فصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره، 2(3): 15 ـ 1.
برزنونی، محمدعلی (1389)، معنویتنیاز پایایانسانو رمز ماندگاریجوامعانسانی، معنویتدر مکتب امیرالمؤمنین، مجموعه مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و مقالات، تهران، مرکزآموزش و پژوهش علوم اسلامی، حوزه نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه امام حسین(ع).
جعفری، فاطمه زهرا؛ رشید، سجاد؛ خرم‌دل، کاظم و جعفری، فیض‌الله (1396)، ابعاد خودکارآمدی به‌عنوان پیش‌بین فرسودگی شغلی معلمان جمعیت هلال‌احمر استان فارس، فصلنامة علمی ـ پژوهشی امداد و نجات،  8 (3): 101 ـ 92.
حاجی‌آبادی و نیوشا (1395)، رابطه مؤلفه‌های درون‌مدرسه‌ای و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان، مجله روان‌شناسی مدرسه، 5 (3): 77 ـ 56.
حسینی، غلامعباس؛ مانی آرمان و سعید مرادپور (1395)، بررسی وضعیت معنویت محیط، رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات در شرکت ملی گاز ( شرکت‌های گاز استانی)، چهارمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان.
خالق‌خواه، علی و بابائی منقاری، محمدمهدی (1395)، رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و اضطراب رایانه با خودکارآمدی رایانه دانش‌آموزان متوسطه. فصلنامهروان‌شناسیتربیتی، 12(39): 173 ـ 157.
خدری، نعیمه (1396)، بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات معلمان در جهاد کشاورزی استان هرمزگان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان.
رحیمی، رضا (1385)، بررسیکیفیتزندگیکاریاعضایهیئت‌علمیدانشگاهاصفهان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان.
زارع، مریم (1393)، نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
سلاجقه، سنجر و سیستانی خنامان، فاطمه (1389)، بررسیرابطهمیاناخلاقکاروکیفیتخدماتدر سازمان‌هایدولتیشهرکرمان، مقاله ارائه‌شده در همایش ملی چالش‌های مدیریت و رهبری در سازمان‌های ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان.
شاهین، آرش و جنتیان، نسیبه (1390)، طراحی اثرزدای کیفیت خدمات با تلفیق آزمایش‌های تاگوچی و روش سروکوال در یک آژانس مسافرتی، نشریه مدیریت تولید و عملیات، 2: 106 ـ 83.
صمدی، پروین (1385)، هوشمعنوی، اندیشه‌هاینوینتربیتی، 2(3 و 4): 114 ـ 99.
ضیائی، محمدصادق؛ نرگسیان، عباس و آیباغی اصفهانی، سعید (1387)، نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران، نشریهمدیریتدولتی، 1(1): 86 ـ 67.
محزون‌زاده بوشهری، فاطمه (۱۳۹6)، نقش میانجی‌گری خودکارآمدی در ارتباط بین مهارت حل مسئله و هوش فرهنگی،فصلنامهعلمی ـ پژوهشیرهیافتینودرمدیریتآموزشی، ۷ (۳): ۱۹۳ ـ ۲۰۸.
میرشرف‌الدین، علی‌رضا و حسینی، سیده‌مریم (1396)، رابطه‌ ویژگی‌های شخصیتی با خودکارآمدی تحصیلی، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی،3 (18).
نادری زرنه، کیوان؛ رضا زارعی و یوسف محمدیان (1396)، مقایسه خودکارآمدی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام، دومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی، تهران، مرکز توانمندسازی مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه.
Baglama, basak and Uzunboylu, huseyin. (2017). the relationship between career decision-making self-efficacy and vocational outcome expectations of preservice special education teachers. South African Journal of Education, Vol 37, No, 4, pp 1-11.
Erözkan, Atılgan. (2014). Analysis of Social Problem Solving and Social Self-efficacy in Prospective Teachers. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(2), DOI: 10.12738/estp.2014.2.2014.
Iceu, Rufiana. (2018). Effects of Self Efficacy and Decision Making on Unveils Teacher Performance. Advanced Science Letters, Vol 24, No, 4, pp 2899-2902(4).
Li, Ming‐hui and et al. (2018). Between Avoidance and Problem Solving: Resilience, Self‐Efficacy, and Social Support Seeking. Journal of Counseling & Development banner, Vol 96, No,2, pp 132-143.
Vaughan, F. (2010). What is Spiritual Intelli-gence? Humanistic Psychology, Vol 42, No, 2, pp 13-16.
Virme, G. (2001). “Human behaviour ; improving performance at work”.
New York : Perntice-Hell, inc.