سبک زندگی انسان معنوی ازمنظر اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری پیام نور تهران جنوب

2 استادیار دانشگاه پیام نور تهران جنوب

3 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران جنوب

چکیده

امروزه تربیت معنوی به‌عنوان یکی از انواع تربیت مورد اقبال رویکردهای دینی و غیردینی تربیت است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه سبک زندگی انسان معنوی از دیدگاه اسلام انجام شد. جامعه آماری شامل تحقیقات، مقالات، پایان‌نامه‌ها و کتاب‌هایی درخصوص مبانی ارزش‌شناسی و تربیت معنوی است که از بین آنها، پژوهش‌هایی که با هدف تحقیق تناسب داشت، به‌عنوان نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها با استفاده از روش سندکاوی به مطالعه کتاب‌ها، مدارک، اسناد، پایگاه‌ها، مقاله‌ها و پژوهش‌های دردسترس پژوهشگر که به بررسی مفاهیم ارزش‌شناسی و تربیت معنوی اعم از پژوهش‌های اسلامی و غیراسلامی پرداخته شد و سپس داده‌ها، استنباط و تفسیر شد. هر مبنای تربیتی از یک مبنای فلسفی متأثر است؛ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که زندگی انسان معنوی معطوف به عشق، مشارکت و زایایی و سازندگی خلاقانه است، نه متمرکز بر مالکیت مادی، قدرت، و سلطه. براساس این یافته پیشنهاد می‌شود که این نوع تربیت دراختیار مربیان و دست‌اندرکاران تعلیم‌وتربیت برای اجرای آن در مدارس و در سطوح مختلف تحصیلی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Lifestyle of Spiritual People from the Viewpoint of Islam DOR:20.1001.1.22516972.1399.28.49.8.9

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nowbakht 1
  • Zohreh Esmaili 2
  • Hamid Maleki 3
1 Corresponding author: PhD candidate in Payam Noor University, South Tehran
2 Assistant professor at Payam Noor University, South Tehran
3 Associate professor at Payam Noor University, South Tehran
چکیده [English]

Spiritual training is now regarded as a type of training by religious and non-religious approaches. This study is aimed at investigating the lifestyle of spiritual people from Islamic point of view. The statistical population includes researches, articles, dissertations and books related to the foundations of axiology and spiritual education, from which the sources referring to the purpose of this research were selected as the sample. Using document mining method, the researchers reviewed all available books, documents, databases, and articles assessing the concepts of evaluation and spiritual education, including Islamic and non-Islamic researches, for data collection. The data were then analyzed through inferential and interpretive methods. Any educational foundation is influenced by a philosophical foundation. The research findings indicated that the spiritual people’s lifestyles are concentrated to love, participation and generating, and creative construction. It is not based on material ownership, power, and domination. Based on these findings, it is suggested that this type of training be made available to educators and educational administrators for implementation in schools at different levels of education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Axiology
  • spiritual people
  • Islamic spiritual people lifestyle
قرآن کریم (1384)، ترجمه محمد مهدی الهی قمشه‌ای،  قم: پاسدار اسلام.
امام خمینی، روح الله (1372)، دیوان امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 ابراهیم‌زاده، عیسی (1391)، فلسفه تربیت، تهران: چاپ و انتشارات دانشگاه پیام‌نور.
اشعری، زهرا (1386)، رابطه معنویت و دین از دیدگاه علامه طباطبایی و دلالت‌های آن در تربیت دینی، چکیده مقالات اولین همایش انجمن فلسفه تعلیم‌وتربیت ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
اشعری، زهرا؛ باقری، خسرو و حسینی، افضل‌السادات (1391)، بررسی مفهوم، اصول و روش‌های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی تربیت اسلامی، س 7، ش 15.
اکبری، مجید و حسینی، محمد (1388)، ارزش‌شناسی در فلسفه ارسطو، فصلنامه فلسفه و کلام آیینه معرفت، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
الغزالی، ابوحامد محمد (1364)، احیای علوم‌الدین، ترجمه مؤید‌الدین خوارزمی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
ایمان، محمدتقی (1388)، مبانی پارادایمی روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
باغگلی، حسین (1392)، مطالعه انتقادی تربیت معنوی در دنیای معاصر، مقایسه رویکرد‌های دینی و نوپدید در عرصه تربیت، رساله دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت، دانشگاه فردوسی مشهد.
باقری، خسرو (1374)،  نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران: انتشارات مدرسه.
باقری، خسرو (1382)، در آمدی به فلسفه آموزش‌وپرورش در جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه تهران.
بهشتی، محمدسعید (1386)، آراء اندیشمندان مسلمان در تعلیم‌وتربیت، ج 2، تهران: انتشارات حوزه و دانشگاه.
جعفری، محمدتقی (1364)، ترجمه و شرح نهج‌البلاغه، تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسلامی.
حسن‌زاده آملی، حسن (1383)، دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن‌سینا (نمط نهم «مقامات العارفین»)، قم: مطبوعات دینی.
حسنی، محمد (1383)، بررسی دیدگاه ارزش‌شناسی علامه طباطبایی و دلالت‌های آن در تربیت اخلاقی، مجله دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
خطیب‌رهبر، خلیل (1368)، دیوان غزلیات مولانا شمس‌الدین محمد خواجه‌حافظ شیرازی، با معنی واژه‌ها و شرح ابیات، تهران: انتشارات سعدی.
خطیب‌رهبر، خلیل (1368)، دیوان غزلیات استاد سخن سعدی شیرازیف با معنی واژه‌ها و شرح ابیات، تهران: انتشارات سعدی.
دادبه، اصغر (1386)، کلیات فلسفه (رشته علوم تربیتی)، تهران: دانشگاه پیام‌نور.
دباغ، سروش (1383)، آیین در آئینه مروری بر آراء دین‌شناسانه عبدالکریم سروش، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (1373)، فلسفه تعلیم‌وتربیت، ج 1، تهران: سمت.
سلحشوری، احمد (1390)، حدود و ثغور تربیت اخلاقی، تربیت معنوی و تربیت دینی، فصلنامه علمی ـ  پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، س 2، ش 2.
طاهرپور، محمدشریف (1392)، تبیین مبانی ارزش‌شناسی فلسفه تعلیم‌و‌تربیت از دیدگاه اسلام، چکیده اولین همایش فلسفه تعلیم‌وتربیت ایران.
طباطبایی،