طراحی الگوی شایستگی‏های استادان و مربیان سازمانی باتأکیدبر بیانات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، دانشکده فرهنگی و تولید قدرت نرم،دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشیار دانشکده فرهنگی و تولید قدرت نرم، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

احصای شایستگی‌های استادان و مربیان ازجمله مباحث مهم و حیاتی در نظام تعلیم‌وتربیت است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی و از نوع توسعه‌ای است که با هدف دستیابی به الگوی شایستگی­های استادان و مربیان مبتنی‌بر بیانات امامین انقلاب اسلامی اجرا شده است. برای نیل به این هدف، مباحث نظری و پژوهش­های انجام‌شده مرتبط مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و درادامه با استفاده از روش نظریه داده‌بنیاد طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم و مقوله‌ها از درون داده‌ها احصا و بعد از انجام چند مرحله مفهوم‌سازی در سطوح مختلف انتزاع و تعریف ارتباط مقوله‌ها با پدیده‌ محوری و ترکیب نظری آنها، الگوی نظری ارائه شده است. به‌منظور افزایش دقت و اعتباریابی نتایج به‌دست‌آمده، نقطه‌نظرات 12 نفر از مدیران سطوح راهبردی و اعضای هیئت‌علمی در نظام تعلیم‌وتربیت که در حوزه استادان و مربیان  به‌صورت مستقیم مسئولیت دارند، ازطریق پرسشنامه محقق‌ساخته اخذ و نتایج مربوط ازطریق آزمون‌های کولموگروف ـ اسمرنوف یا (K-S)، فریدمن، پارامتری و تی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است و درنهایت ابعاد، مؤلفه‌ها و رتبه‌بندی آنها درقالب جداول مربوط ارائه شده است.در این تحقیق با منطق نظریه داده‌بنیاد تعداد 351 سند تمام‌خوانی و براساس این اسناد تعداد 1131 گزاره نظری به‌دست آمده است، درادامه با مطالعات رفت و برگشتی تعداد 87 کد باز شناسایی و سپس این کدها براساس محور‌های مشترک درقالب 8 کد محوری دانش، توانایی، مهارت، نگرش، بینش، ویژگی‌های شخصیتی، ویژگی‌های اخلاقی و اعتبار دسته‌بندی و درنهایت کد‌های محوری حول کد انتخابی یا پدیده محوری شایستگی‌های استادان و مربیان الگوی مفهومی تحقیق را ساخته­اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Competency Model for Organizational Professors and Trainers On the Basis of the Speeches of Imam Khomeini and the Supreme Leader DOR:20.1001.1.22516972.1399.28.49.1.2

نویسندگان [English]

 • Ali Daraei 1
 • Siavash Nosratpanah 2
 • Gholam Hussein Rezayat 2
1 PhD candidate at Imam Hussein Comprehensive University of Cultural and Social Sciences
2 Associate professor at Faculty of Cultural and Social Sciences, Imam Hussein Comprehensive University
چکیده [English]

Identifying the competencies of the professors and trainers is an important and vital concern in the education system. This qualitative and developmental research is carried out with the purpose of designing the model of competencies of professors and trainers based on the speeches of the Imams of the Islamic Revolution. To achieve this goal, theoretical issues and the related researches were studied. Afterwards, the concepts and categories were derived from the data through the grounded method and three stages of open, axial and selective coding. After several steps of conceptualization at different levels of abstraction and definition, the relationship between categories and the central phenomenon and their theoretical combination were clarified, and a theoretical model was presented. In order to prove higher accuracy and validation of the obtained results, the viewpoints of 12 managers at strategic level and the faculty members in the education system, directly responsible for the issues of professors and trainers, were obtained through a researcher-made questionnaire. The results were analyzed by the Kolmogorov-Smirnov tests, Friedman test, Parametric and t-test. Finally, the dimensions and components and rankings were presented in the form of proper tables. In this research, according to grounded theory logic, 351 documents were read completely. Based on these documents, 1131 theoretical propositions were obtained. Afterwards, as a result of the go and return studies, 87 codes were recognized which were classified in eight categories including, knowledge, capability, skill, attitude, insight, personality traits, moral characteristics, and validity. Finally, the central codes cycling the chosen codes, or the central phenomenon of the competencies of the professors and educators, formed the conceptual model of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competencies
 • professors and trainers
 • speeches by Imam Khomeini
 • speeches by the Supreme Leader

dor:20.1001.1.22516972.1399.28.49.1.2

-      اشتروس، آنسلم و کوربین، جولیت (٣8۵‏1)، اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی، رویه‏ها و شیوه‏ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (اثر اصلی درسال ٩٩8‏1 چاپ شده است).
-      پرداخت‌چی،
اشتروس، آنسلم و کوربین، جولیت (٣8۵‏1)، اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی، رویه‏ها و شیوه‏ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (اثر اصلی درسال ٩٩8‏1 چاپ شده است).
پرداخت‌چی، محمدحسن و محب‏زادگان، یوسف (1392)، تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیئت‌علمی با رویکرد مبتنی‌بر نظریه داده‌بنیاد، فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، ش 70.
پورکریمی، جواد (1389)، الگوی توسعه حرفه‏ای اعضای هیئت‌علمی سازمان‏های پژوهشی (مورد: جهاد دانشگاهی، فصلنامه پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع).
پورکریمی، جواد و نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم (1387)، ارائه الگوی بهسازی اعضای هیئت‌علمی براساس نظریه داده‌بنیاد، مطالعه موردی جهاد دانشگاهی، مجله علوم تربیتی، شماره 88. اهواز: دانشگاه شهید چمران.
تشکری، محمود (1392)، تدوین الگوی نیروی انتظامی اسلامی باتأکیدبر منابع انسانی، دانشگاه عالی دفاع ملی.
جعفری، پریوش؛ قورچیان، نادرقلی؛ بهبودیان، جواد و شهیدی، نیما (1391)، ارائه الگویی ساختاری برای خودکارآمدی، شایستگی‏ها و تعهد سازمانی اعضای هیئت‌علمی با کیفیت تدریس آنان، فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی.
چاوا فرانکفورد و دیوید نچمیاس (1381)، روش‏های پژوهش در علوم اجتماعی، ترجمه فاضل لاریجانی و رضا فاضلی، تهران: سروش.
حریری، نجلا (1385)، اصول و روش‏های پژوهش کیفی، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
حسینی، سیدمحمود (1376)، راهبردها و روش‏های ارتقا و توسعه قابلیت‏ها و مهارت‏های اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه‏های ایران، مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
حصیرچی، امیر (1390)، طراحی و تبیین الگوی توسعه و تعالی فرماندهان و مدیران ازمنظر مقام معظم رهبری حضرت آیت‏الله خامنه‏ای، رساله دکتری، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشکده مدیریت و برنامه‏ریزی.
حصیرچی، امیر؛ سلطانی، محمدرضا و فرهی بوزنجانی، برزو (1390)، الگوی شایستگی مدیران نظام در اندیشه مقام معظم رهبری، حضرت آیت‏الله العظمی امام خامنه‏ای(مدظله)، فصلنامه نظارت و بازرسی، سال پنجم، ش 17.
حق‏شناس، علی‌محمد (1383)، فرهنگ معاصر هزار انگلیسی ـ فارسی، تهران: فرهنگ معاصر.
دانایی‏فرد، حسن و امامی، مجتبی (1384)، استراتژی‏های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‏پردازی داده‏بنیاد، ‏ فصلنامه اندیشه مدیریت، سال اول، پاییز و زمستان، ش 2.
دانایی‏فرد، حسن؛ الوانی، سید‏مهدی و آذر، عادل (1383)، روش‏شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: ‏ رویکردی جامع، ‏ تهران: انتشارات صفار.
دلاور، علی (1389)،روش‏شناسی کیفی، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، بهار، ش 54.
دولانی، عباس و دیگران (1391)، مروری بر پژوهش کیفی و نرم‏افزارهای تحلیل داده‏های کیفی، ‏فصلنامه مدیریت سلامت، ش 47.
رابینز، استفن (1381)، مبانی رفتار سازمانی، (ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی)، تهران: دفتر پژوهش‏های فرهنگی.
راولی، دانیل جیمز و همکاران (1382)، تغییر راهبردی در دانشگاه‏ها و مراکز آموزش عالی برنامه‏ریزی برای بقا و موفقیت، ترجمه حمیدرضا آراسته، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
رضایت، غلامحسین و همکاران (1390)، طراحی الگوی شایستگی‏های رؤسای دانشگاه‏های دولتی ایران. دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش عالی ایران، سال چهارم، پاییز و زمستان، ش اول.
سبحانی، محمدقاسم (1389)، طراحی و تبیین الگوی نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی، پایان‌نامه دکتری منابع انسانی، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع).
سعادت‌طلب،آیت‌الله (1393)، موانع آموزش و بهسازی اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه‏های دولتی شهر تهران (مطالعه کیفی)، فصلنامه مطالعات اندازه‏گیری و ارزشیابی آموزشی، سال چهارم، تابستان، ش 6.
سیف، علی‌اکبر (1368)، روان‌شناسی پرورشی (روان‌شناسی یادگیری وآموزش)، تهران: انتشارات آگاه.
شعبانی، حسین (1382)، مقدمات برنامه‏ریزی آموزشی، تهران: انتشارات رشد.
شیرازی، علی (1393)، مدلی برای طراحی و ارزیابی شایستگی‌های شغلی موردکاوی مشاغل، فصلنامه پژوهش‌های مدیرت منابع انسانی، دوره چهار، ش 2.
صباغیان، زهرا (1383)، میزگرد بررسی ارتقای کیفیت آموزش عالی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
عبدالله‌پور، مهدی (1393)، طراحی مدل شایستگی‌های حرفه ای مدیران و فرماندهان مراکزآموزش عالی سازمانی، رساله دکتری، دانشگاه جامع امام حسین(ع).
عمادزاده، مصطفی (1375)، مباحثی از اقتصاد آموزش‌وپرورش، چاپ هفتم، انتشارات جهاد دانشگاهی.
فلیک، اووه (1387)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه ‌هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
قرارگاه تحول و تعالی سازمانی (1390)، شایستگی‏های عمومی پاسداری، معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی‌فقیه در سازمانی.
قربانی‌زاده، وجه‌الله (1396)، عوامل مؤثر بر حفظ کارکنان دانشی با هدف توسعه برنامه‌های کیفیت زندگی کاری در مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت دوره هشت، ش 32.
قنبری، محمدرضا (1395)، شایستگی‌های پاسداری مبانی رهیافت‌ها و کارکردها، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
مطهری، مرتضی (1390)، تکامل اجتماعی انسان، تهران: انتشارات صدرا.
معاونت تربیت، آموزش و فرهنگ پاسداری سازمانی (1390)، سند راهبردی توسعه تربیت و آموزش در آموزش عالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ازمنظر تربیت و آموزش سازمانی (مرحله اول)، انتشارات مرکز تألیف و پژوهش.
مهرابی، امیرحمزه؛ خنیفر، حسین و دیگران (1390)، معرفی روش‏شناسی نظریه داده‌بنیاد برای تحقیقات اسلامی (ارائه یک مورد)، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، سال نهم، بهار و تابستان،  23.
میرکمالی، سیدمحمد (1381)، روابط انسانی در آموزشگاه، چاپ پنجم، تهران: نشر یسطرون.
یمنی دوزی، سرخابی و بهادری، حصاری (١٣٨٧‏)، مقایسه برخی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش دوره‏های کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران. 
یوسف‏زادگان، محب (1392)، تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیئت‌علمی با رویکرد مبتنی‌بر نظریه داده‌بنیاد، فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، ش70.
یوسف‏زادگان، محب (1392)، طراحی الگوی بالندگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران، رساله دکتری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
و محب‏زادگان، یوسف (1392)، تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیئت‌علمی با رویکرد مبتنی‌بر نظریه داده‌بنیاد، فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، شماره 70.
-      پورکریمی، جواد (1389)، الگوی توسعه حرفه‏ای اعضای هیئت‌علمی سازمان‏های پژوهشی (مورد: جهاد دانشگاهی، فصلنامه پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع).
-      پورکریمی، جواد و نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم (1387)، ارائه الگوی بهسازی اعضای هیئت‌علمی براساس نظریه داده‌بنیاد، مطالعه موردی جهاد دانشگاهی، مجله علوم تربیتی، شماره 88. اهواز: دانشگاه شهید چمران.
-         تشکری، محمود (1392)، تدوین الگوی نیروی انتظامی اسلامی باتأکیدبر منابع انسانی، دانشگاه عالی دفاع ملی.
-      جعفری، پریوش؛ قورچیان، نادرقلی؛ بهبودیان، جواد و شهیدی، نیما (1391)، ارائه الگویی ساختاری برای خودکارآمدی، شایستگی‏ها و تعهد سازمانی اعضای هیئت‌علمی با کیفیت تدریس آنان، فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی.
-         چاوا فرانکفورد و دیوید نچمیاس (1381)، روش‏های پژوهش در علوم اجتماعی، ترجمه فاضل لاریجانی و رضا فاضلی، تهران: سروش.
-         حریری، نجلا (1385)، اصول و روش‏های پژوهش کیفی، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
-      حسینی، سیدمحمود (1376)، راهبردها و روش‏های ارتقا و توسعه قابلیت‏ها و مهارت‏های اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه‏های ایران، مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
-      حصیرچی، امیر (1390)، طراحی و تبیین الگوی توسعه و تعالی فرماندهان و مدیران ازمنظر مقام معظم رهبری حضرت آیت‏الله خامنه‏ای، رساله دکتری، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشکده مدیریت و برنامه‏ریزی.
-      حصیرچی، امیر؛ سلطانی، محمدرضا و فرهی بوزنجانی، برزو (1390)، الگوی شایستگی مدیران نظام در اندیشه مقام معظم رهبری، حضرت آیت‏ا... العظمی امام خامنه‏ای (مدظله)، فصلنامه نظارت و بازرسی، سال پنجم، شماره 17.
-         حق‏شناس، علی‌محمد (1383)، فرهنگ معاصر هزار انگلیسی- فارسی، تهران: فرهنگ معاصر.
-      دانایی‏فرد، حسن و امامی، مجتبی (1384)، استراتژی‏های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‏پردازی داده‏بنیاد، ‏ فصلنامه اندیشه مدیریت، سال اول، پاییز و زمستان، شمارة 2.
-         دانایی‏فرد، حسن؛ الوانی، سید‏مهدی و آذر، عادل (1383)، روش‏شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: ‏ رویکردی جامع، ‏ تهران: انتشارات صفار.
-         دلاور، علی (1389)، روش‏شناسی کیفی، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، بهار، شماره 54.
-         دولانی، عباس و دیگران (1391)، مروری بر پژوهش کیفی و نرم‏افزارهای تحلیل داده‏های کیفی، ‏ فصلنامه مدیریت سلامت، شماره 47.
-         رابینز، استفن (1381)، مبانی رفتار سازمانی، (ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی)، تهران: دفتر پژوهش‏های فرهنگی.
-      راولی، دانیل جیمز و همکاران (1382)، تغییر راهبردی در دانشگاه‏ها و مراکز آموزش عالی برنامه‏ریزی برای بقا و موفقیت، ترجمه حمیدرضا آراسته، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
-      رضایت، غلامحسین و همکاران (1390)، طراحی الگوی شایستگی‏های رؤسای دانشگاه‏های دولتی ایران. دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزش عالی ایران، سال چهارم، پاییز و زمستان، شماره اول.
-      سبحانی، محمدقاسم (1389)، طراحی و تبیین الگوی نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی، پایان‌نامه دکتری منابع انسانی، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع).
-      سعادت‌طلب،آیت‌الله (1393)، موانع آموزش و بهسازی اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه‏های دولتی شهر تهران (مطالعه کیفی)، فصلنامه مطالعات اندازه‏گیری و ارزشیابی آموزشی، سال چهارم، تابستان، شماره 6.
-         سیف، علی‌اکبر (1368)، روان‌شناسی پرورشی (روان‌شناسی یادگیری وآموزش)، تهران: انتشارات آگاه.
-         شعبانی، حسین (1382)، مقدمات برنامه‏ریزی آموزشی، تهران: انتشارات رشد.
-      شیرازی، علی (1393)، مدلی برای طراحی و ارزیابی شایستگی‌های شغلی موردکاوی مشاغل، فصلنامه پژوهش‌های مدیرت منابع انسانی، دوره چهار، شماره 2.
-         صباغیان، زهرا (1383)، میزگرد بررسی ارتقای کیفیت آموزش عالی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
-      عبدالله‌پور، مهدی (1393)، طراحی مدل شایستگی‌های حرفه ای مدیران و فرماندهان مراکزآموزش عالی سازمانی، رساله دکتری، دانشگاه جامع امام حسین(ع).
-         عمادزاده، مصطفی (1375)، مباحثی از اقتصاد آموزش‌وپرورش، چاپ هفتم، انتشارات جهاد دانشگاهی.
-         فلیک، اووه (1387)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه ‌هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
-         قرارگاه تحول و تعالی سازمانی (1390)، شایستگی‏های عمومی پاسداری، معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی‌فقیه در سازمانی.
-         قربانی‌زاده، وجه‌الله (1396)، عوامل مؤثر بر حفظ کارکنان دانشی با هدف توسعه برنامه‌های کیفیت زندگی کاری در مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت دوره هشت، شماره 32.
-         قنبری، محمدرضا (1395)، شایستگی‌های پاسداری مبانی رهیافت‌ها و کارکردها، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
-         مطهری، مرتضی (1390)، تکامل اجتماعی انسان، تهران: انتشارات صدرا.
-      معاونت تربیت، آموزش و فرهنگ پاسداری سازمانی (1390)، سند راهبردی توسعه تربیت و آموزش در آموزش عالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ازمنظر تربیت و آموزش سازمانی (مرحله اول)، انتشارات مرکز تألیف و پژوهش.
-      مهرابی، امیرحمزه؛ خنیفر، حسین و دیگران (1390)، معرفی روش‏شناسی نظریه داده‌بنیاد برای تحقیقات اسلامی (ارائه یک مورد)، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، سال نهم، بهار و تابستان، شماره 23.
-         میرکمالی، سیدمحمد (1381)، روابط انسانی در آموزشگاه، چاپ پنجم، تهران: نشر یسطرون.
-      یمنی دوزی، سرخابی و بهادری، حصاری (١٣٨٧‏)، مقایسه برخی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش دوره‏های کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران. 
-      یوسف‏زادگان، محب (1392)، تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیئت‌علمی با رویکرد مبتنی‌بر نظریه داده‌بنیاد، فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، شماره70.
-      یوسف‏زادگان، محب (1392)، طراحی الگوی بالندگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران، رساله دکتری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
Abtahi, S.H., & Torabiyan, M. (2010). Analysis of higher education goal achievement in twenty-year perspective by AHP method. Quarterly Journal of Research in Educational System, (8) (in Persian)
Ahmadm, Aziz (1967). Islamic Modernism in India and Pakestan, Oxford U. P.
Ajay. K. (2004). Steps in developing Competency Model.
Alexander, A., Karvonen, M., Ulrich, J., Davis, T., Wade., A (2012). Community College Faculty Competencies. Community College Journal of Research and Practice, 36 (11): 849-862.
Alstete, W. (2000). Posttenure Faculty Development: Building a System for Faculty Development and Appreciation. Four Edition, ASHE _ ERIC Higher Education Report, Jossey-Bass.
American Board of Internal Medicine (1995). Project Professionalism, ABIM Committee on Evaluation of Clinical Competence, Philadelphia PA.
American Heritage Dictionary of the English Language (4th ed.). Retrieved September 05, 2006, from Dictionary. com: http: //dictionary. reference. com/search?q=competenceand Mathematics, 32 (5) , 23-28.
Andreas M. Riege (2003) , Validity and reliability tests in case study research: a literature review with “hands-on applications for each research phase, Qualitative Market Research: An International Journal, Volume 6, Number 2 pp. 75-86, Griffith University, Nathan, Australia.
Anonymous. Ontario College of Teachers: The ethical standards for the teaching profession. http://www.oeeo.ac(accessed in 2011).
Armstrong, M. (2006). A Handbook of Human Resource Management Practice. 10th Edition. London: Kogan page.
Attride-Stirling, J. (2001) , “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”, Qualitative Research, Vol. 1, No. 3, Pp. 385-405.
Azemikhah. Homi. (2006). The 21 st Century, the Competency Era and Competency Theory. Open Learning Institute of TAFE. austeralia.
Bahadur, Kalim, (1977). The Jamaati Islami, New Delhi: Chetana Publications.
Baily, K. D, (1982) , Methods of Social Research, New York: Free Press.
Beardsley,R. S. (1996). “Chair report of the apha-asp/aacp-codTask Forceon Professionalizatio: Enhancing professionalism in pharmacy educationand practice,” Am. J. Pharm. Educ. , 60, 26S-28S.
Bergquist, W. H. , & Phillips, S. R. (1977). A handbook for faculty development. V2, Washington DC: The Council of the Advancement of Small Colleges.
Drucker P.; Landmarks of tomorrow. New York : Harper & Brothers, 1959.
Davenport, T. (2002). Can you Boost Knowledge Workís Impact on the Bottom Line?, Management Update, Vol. 7 No. 11, pp. 3-5.
Davenport, T. and Prusak, L. (2000). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, MA.
Drucker, P. (1994). Adventures of a Bystander, Transaction Publishers, New Brunswick, NJ.
Horvath, D. (2001). Knowledge Worker Definition, Search CRM Technical Dictionary by Tech Target, available at: http://searchcrm.techtarget.com/sDefinition/0,sid11_ gci212450,00. html (accessed 2002)
Hernaus, T., & Mikuli�, J. (2014). Work characteristics and work performance of knowledge workers. EuroMed Journal of Business, 9 (3), 268 – 292
Hirakawacho Chiyoda-ku, Training Knowledge Workers Published by the Asian
Lei, H. Lan, (2013), “Research into the influence factors of knowledge workers sharing residual claims rights”, Journal of knowledge – based innovation in china. Vo1.5, NO.1, 2, PP9-15.
-          2-Ahmadm, Aziz (1967). Islamic Modernism in India and Pakestan, Oxford U. P..
-          3- Ajay. K. (2004). Steps in developing Competency Model.
-          4- Alexander, A., Karvonen, M., Ulrich, J., Davis, T., Wade., A (2012). Community College Faculty Competencies. Community College Journal of Research and Practice, 36 (11): 849-862.
-          5- Alstete, W. (2000). Posttenure Faculty Development: Building a System for Faculty Development and Appreciation. Four Edition, ASHE _ ERIC Higher Education Report, Jossey-Bass.
-          6- American Board of Internal Medicine (1995). Project Professionalism, ABIM Committee on Evaluation of Clinical Competence, Philadelphia PA.
-          7- American Heritage Dictionary of the English Language (4th ed.). Retrieved September 05, 2006, from Dictionary. com: http: //dictionary. reference. com/search?q=competenceand Mathematics, 32 (5) , 23-28
-          9-  Andreas M. Riege (2003) , Validity and reliability tests in case study research: a literature review with “hands-on applications for each research phase, Qualitative Market Research: An International Journal, Volume 6, Number 2 pp. 75-86, Griffith University, Nathan, Australia.
-          10- Anonymous. Ontario College of Teachers: The ethical standards for the teaching profession. http: //www. oeeo. ac (accessed in 2011)
-          11- Armstrong, M. (2006). A Handbook of Human Resource Management Practice. 10th Edition. London: Kogan page.
-          12- Attride-Stirling, J. (2001) , “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”, Qualitative Research, Vol. 1, No. 3, Pp. 385-405.
-          13- Azemikhah. Homi. (2006). The 21 st Century, the Competency Era and Competency Theory. Open Learning Institute of TAFE. austeralia.
-          14- Bahadur, Kalim, (1977). The Jamaati Islami, New Delhi: Chetana Publications.
-          15- Baily, K. D, (1982) , Methods of Social Research, New York: Free Press.
-          16-  Beardsley,R. S. (1996). “Chair report of the apha-asp/aacp-codTask Forceon Professionalizatio: Enhancing professionalism in pharmacy educationand practice,” Am. J. Pharm. Educ. , 60, 26S-28S
-          17- Bergquist, W. H. , & Phillips, S. R. (1977). A handbook for faculty development. V2, Washington DC: The Council of the Advancement of Small Colleges
-          [14]Drucker P.; Landmarks of tomorrow. New York : Harper & Brothers, 1959.
-          18- Davenport, T. (2002). Can you Boost Knowledge Workís Impact on the Bottom Line?, Management Update, Vol. 7 No. 11, pp. 3-5
 
-          19-  Davenport, T. and Prusak, L. (2000). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, MA
 
-          20- Drucker, P. (1994). Adventures of a Bystander, Transaction Publishers, New Brunswick, NJ.
 
-          21- Horvath, D. (2001). Knowledge Worker Definition, Search CRM Technical Dictionary by Tech Target, available at: http://searchcrm.techtarget.com/sDefinition/0,sid11_ gci212450,00. html (accessed 2002)
 
-          22- Hernaus, T., & Mikuli�, J. (2014). Work characteristics and work performance of knowledge workers. EuroMed Journal of Business, 9 (3), 268 – 292
-          23- hirakawacho Chiyoda-ku, Training Knowledge Workers Published by the Asian
-          24- Lei، H. Lan، ( 2013), “Research into the influence factors of knowledge workers sharing residual claims rights”, Journal of knowledge –based innovation in china. Vo1.5، NO.1، 2، PP9-15.
دوره 28، شماره 49
فصلنامه زمستان
بهمن 1399
صفحه 5-38
 • تاریخ دریافت: 18 خرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 25 آبان 1399
 • تاریخ پذیرش: 15 دی 1399
 • تاریخ انتشار: 01 بهمن 1399