پدیدارشناسی تجربه زیسته اساتید از نسبت دیانت با رشد هوش هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

چکیده

یکی از پدیده‌هایی که در دهه اخیر، مورد استقبال فراوانی قرارگرفته، پدیده‌ی هوش هیجانی است. دلیل این امر توانایی بالای هوش هیجانی در حل بهتر مسائل و کاستن از میزان تعارضات بین دریافت‌های فکری و احساسی است. هوش هیجانی، توانایی اداره مطلوب خلق‌وخوی، وضع روانی، کنترل تکانه‌ها و عاملی است که هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف، در شخص انگیزه و امید ایجاد می‌کند. پژوهش حاضر به‌منظور تبیین پدیده چگونگی رشد هوش هیجانی بر اساس تجربه زیسته دینی گروهی از اساتید دانشگاه به‌منظور ایجاد یک چارچوب مفهومی از نسبت دیانت با رشد هوش هیجانی انجام شد که با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام گرفت. مشارکت­کننده­ها ده نفر از اعضای هیئت‌علمی رشته­های معارف اسلامی، الهیات و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید باهنر شهر کرمان بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است. تحلیل و بررسی داده­های حاصل از تجربه زیسته اساتید از نسبت دیانت (تربیت دینی) با رشد هوش هیجانی نشان داد که دیانت از سه طریق به اساتید کمک کرده است که مهارت‌های هوش هیجانی در آن‌ها ایجاد و پرورش یابد: 1. برخورداری از یک جهان‌بینی و دیدگاه فلسفی ویژه برگرفته از دین 2. عمل به آموزه‌ها و دستورالعمل‌های خاص دین 3. تجلی معنویت در شخصیت افراد (در متن مقاله، چگونگی نسبت این سه مضمون اصلی با مؤلفه­های رشد هوش هیجانی، توصیف و تبیین شده­اند).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of Professors' Experiences Regarding the Relationship between Religion and Development of Emotional Intelligence

نویسنده [English]

  • Badrosadat Daneshmand
Assistant Professor, PH.D in Lesson Planning, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

One of the phenomena that has been widely welcomed in the last decade is the phenomenon of emotional intelligence. This is due to the high ability of emotional intelligence to better solve problems and reduce the amount of conflict between intellectual and emotional perceptions. Emotional intelligence is the ability to properly manage mood, mental state, control impulses, and the factor that motivates and gives hope when a person fails to achieve a goal. .The present study was conducted to explain the phenomenon of how emotional intelligence develops based on the lived religious experience of a group of university professors in order to create a conceptual framework of the relationship between religion and emotional intelligence development which was done with a qualitative approach using phenomenological method. Participants were ten members of the faculty of Islamic studies, theology and philosophy of education of Shahid Bahonar University of Kerman who were selected by purposive sampling. The data collection tool was a semi-structured interview. Analyzing data from the experience of professors' experience of the role of religious education on the development of emotional intelligence showed that religion has helped them to develop emotional-social learning in three ways:1. worldview and philosophical view of religion 2. Acting on specific religious teachings and guidelines 3. Manifesting the spirituality of individuals. In the text, these three main themes are described and explained with the components of the development of emotional intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence
  • Religious Education
  • Experiences
  • Professors
  • Phenomenology
رستمی، نادیا. (1383). بررسی رابطه وضعیت مذهبی باهوش هیجانی در دانش‌آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 83 – 84، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 10،3، 20-13.
رهنما، اکبر، عبدالملکی، جمال. (1388). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شاهد. فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، 2، 78-55.
سالاری پور، سید مولود، مکتبی، غلامحسین، عالی پور بیرگانی، سیروس (1397). رابطه هوش هیجانی و جهت‌گیری دینی با اضطراب مرگ در کارکنان مرد بازنشسته‌ی شرکت صنایع فولاد خوزستان شهر اهواز. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، دانشگاه علامه طباطبائی، سال نهم، شماره 33، بهار 1397، ص 99 تا 117.
صیادی تورانلو، حسین، جمالی، رضا، میر غفوری، سید حبیب‌الله. (1386). بررسی رابطه اعتقاد به آموزه‌های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان، فصلنامه علمی ـ پژوهشی اندیشۀ نوین دینی، 3، 11، 172-145.
عابدی، محمدرضا، اکبر زاده، مهدی، شفیع، عبدالله (1395). بررسی سودمندی هوش هیجانی در سازه آرایی مسیر تحصیلی-شغلی دانش‌آموزان اول دبیرستان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره هشتم، شماره 27، تابستان 1395، صص، 96-123.
علوی، حمیدرضا. (1388). اسلام و پژوهش‌های تربیتی اسلام.2، 2، 82-61.
علم‌الهدی، سید عبدالرسول (1397). نقش تربیت عفیفانه برای ارتقاء اخلاق جنسی. فصلنامه مطالعات اسلامی آسیب‌های اجتماعی، دانشگاه شاهد، دوره 1، شماره 1، تابستان 1397 (پیاپی 1) صص. 45-78.
کرسول، جان. (1394). پویش کیفی و طرح پژوهش انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی). ترجمه حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی. تهران: انتشارات صفٌار.
گلمن، دانیل. (1995). هوش هیجانی، خودآگاهی هیجانی، خویشتن‌داری، همدلی، یاری به دیگران. (ترجمه نسرین پارسا، 1394). تهران: انتشارات رشد.
یزد خواستی، علی، بابایی فرد، اسدالله، کیانی، اعظم (1397). بررسی عوامل مؤثر بر تربیت دینی دانشجویان دانشگاه کاشان. فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، سال سوم، شماره 4، شماره پیاپی 9، زمستان، 1397.
Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). Psicothema, 18.
Davis, P.E., &Peake, W.O. (2014). The influence of political skill and emotional intelligence on student entrepreneurial intentions: an empirical analysis, Small Business Institute Journal, 10(2), 19-34.
Emmerling, R. J., & Goleman, D. (2003). Emotional intelligence: Issues and common misunderstandings. Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations. Retrieved October 10, 2004.‏
Eryilmaz, A. (2015). Investigation of the Relations between Religious Activities and Subjective Well-Being of High School Students. Educational Sciences: Theory and Practice, 15(2), 433-444.
Fletcher, J., & Kumar, S. (2014). Religion and risky health behaviors among US adolescents and adults. Journal of Economic Behavior & Organization, 104, 123-140.
Gunkel,Marijauna,schlagel,Christopher.Engle,Robertle(2014). Culturee`s influence on emotional intelligence: An Empirical study on nine Countries. Journal of International Management.volume 20,Issue2,page 256-274.
Hajihasani, Mehrdad. & Sim, Timothy (2018): Marital satisfaction among girls with early marriage in Iran: Emotional intelligence and religious orientation, International Journal of Adolescence and Youth, DOI: 10.1080/02673843.2018.1528167.
Jarvela, S. (Ed.). (2011). Social and emotional aspects of learning. Elsevier.
Krause, N., Ironson, G., & Pargament, K. I. (2016). Spiritual struggles and resting pulse rates: Does strong distress tolerance promote more effective coping?. Personality and Individual Differences, 98, 261-265.‏
Krause, N. (2015). Race, Religious Involvement, and Feelings of Personal Control in Middle and Late Life. Archive for the Psychology of Religion, 37(1), 14-36.‏
Leslie J. Francis, V. John Payne, Neville J. Emslie (2019) / Just how emotionally intelligent are religious leaders in Britain? A study among Anglican clergy in Wales / Emotional Intelligence 2 / 2019.
Pahrudin Ali Hamid, Ahmad Suriansyah, (2019).The Relationship between Interpersonal and Emotional Intelligence on Teacher Performance/ Ngadimun / Journal of K6, Education, and Management (J-K6EM) Vol. 2, No. 1, 2019, pp. 71-77. ISSN 2580-2135.
Sablosky, R. (2014). Does religion foster generosity?. The Social Science Journal, 51(4), 545-555.
Szekely, R. D., Opre, A., & Miu, A. C. (2015). Religiosity enhances emotion and deontological choice in moral dilemmas. Personality and Individual Differences, 79, 104-109.
Watts, F. (2016). Self-conscious emotions, religion and theology. In issues in science and theology: Do emotions shape the world? (pp. 201-210). Springer International Publishing.‏
دوره 29، شماره 52
فصلنامه پاییز
آبان 1400
صفحه 79-104
  • تاریخ دریافت: 22 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 10 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 21 تیر 1399
  • تاریخ انتشار: 01 آبان 1400