طراحی و تدوین الگوی تربیت‌معلم کارآمد تراز جمهوری اسلامی با تأکید بر اسناد بالادستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون.

2 نویسنده مسئول: استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران.

چکیده

به‌منظور بهره‌مندی از تعلیم‌وتربیت با کیفیت، برخورداری از یک الگوی تربیت‌معلم اثربخش امری ضروری است. هدف پژوهش حاضر، طراحی و تدوین الگوی تربیت‌معلم کارآمد تراز جمهوری اسلامی با تأکید بر اسناد بالادستی بود. روش پژوهش،کیفی و از نوع داده بنیاد(گرندد تئوری) است. جامعه آماری پژوهش از میان استادان صاحب‌نظر دانشگاه فرهنگیان بود. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. تعداد نمونه‌ها در پژوهش، بر اساس اصل اشباع نظری 21 نفر بود. مدت‌زمان مصاحبه 30 الی 40 دقیقه بود. سؤالات مصاحبه بر اساس اسناد بالادستی تهیه و سپس با استفاده از روش دلفی به رؤیت و ملاحظه صاحب‌نظران رسید و روایی محتوایی به مدد خبرگان مورد تائید قرار گرفت همچنین برای سنجش پایایی آن از ضریب کاپا(میزان توافق بین داوران) استفاده شد. پایایی از طریق باورپذیری، انتقال‌پذیری، وابستگی و اعتمادپذیری انجام شد. ضریب به‌دست‌آمده 87/0بود. مفاهیم استخراج شده از این مصاحبه‌ها شامل 105کد اولیه،15 طبقه اولیه و سه طبقه (تخصص، تعهد، تحول)که طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی در قالب یک الگوی نظری، با محوریت مقوله‌های اصلی، شرایط علی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها منعکس شده است و منجر به طراحی الگوی تربیت‌معلم تراز جمهوری اسلامی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Compiling a Model of Efficient Teachers’ Training at the Level of the Islamic Republic with an Emphasis on High Level Documents

نویسندگان [English]

 • Narges Yahyaei 1
 • Hamid reza Motamed 2
 • Alireza Ghasemiza 3
1 Candidate, Department of Educational Management, Kazeroon Branch, Islamic Azad University, Kazeroon, Iran.
2 Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Education Management, Kazeroon Branch, Islamic Azad University, Kazeroon, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Education Management, Kazeroon Branch, Islamic Azad University, Kazeroon, Iran.
چکیده [English]

To benefit from the high quality of education, it is essential to have an effective teacher training model. The aim of the present study is to design and compile an appropriate model of efficient teacher’s training at the level of the Islamic Republic with an emphasis on high level documents. Based on the aim of the survey, the research was practical. Its method was qualitative and its data was Grand theory. The statistical population of the study included professors of Farhangian University in the academic year of 2020-2021.The research tool was half structured interview. Based on the objectives of the research,21 professors were identified,selected and interviewed between 30 to 40 minutes in a purposeful manner.The adequacy of the sample was also theoretical saturation.The research measurement tool is a type of in-depth interview technique,in which questions are pre-determined.Data collection tools were organized interviews, the questions of which were prepared based on the high level documents and then by using Delphi method, they were presented to the experts and its content validity was confirmed.To measure its reliability ,Kapa coefficient(agreement between judges)was used.The obtained coefficient was0.87,which is an acceptable coefficient in terms of psychometrics.The concepts extracted from these interviews include 105 intial codes and 15 initial classifications which are reflected in three stages:open,central,and selective coding in the form of a theoretical model, focusing on the main categories (expertise,commitment,progress,causal,contextual and,intervening conditions,strategies,and consequences.The present findings can be used as a conceptual framework for designing and developing a teacher training model at the level of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Teacher Training Model
 • Efficient Teacher Training
 • Upstream Documents
 • Islamic Republic Index
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان(1391). معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان.
بازرگان، عباس(۱۳۹۵). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته رویکردهای متداول در علوم رفتاری، انتشارات دیدار، تهران.
توکلی، یاسین(1397). تربیت‌معلم تراز نظام جمهوری اسلامی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم. فصلنامه‌ توسعه حرفه‌ای معلم، سال سوم، شماره2،تابستان 1397، صص89-75.
خروشی، پوران، نصر، احمدرضا، میرشاه جعفری، سید ابراهیم، موسی پور، نعمت ا...(1396). بررسی رویکرد تربیت‌معلم شایسته بر اساس اسناد تحولی آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی. راهبرد فرهنگ، شماره 37، بهار 1396 صص:186-164.
خروشی، پوران(1395). بررسی تطبیقی آموزش پیش از خدمت معلمان، آموزش معلمان مبتدی و آموزش ضمن خدمت معلمان در ایران و چند کشور جهان. فصلنامه تربیت‌معلم فکور، سال اول، شماره 4، پاییز 1395، 50- 25.
 خنیفر، حسین(1389). مبانی تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش. دبیرخانه شورای عالی آموزش‌وپرورش
خورشیدی،عباس و فرخی، داود(1391).مؤلفه‌های سازنده شایستگی‌های مهارت آموختگان. دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی. شماره 2، 162-131.
حیدری، مجتبی، رشیدیان ، زهره(1395). ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن در اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ(ﺑﺮرﺳﯽ مقایسه‌ای اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن) ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آموزش‌وپرورش، دومین همایش ملی تربیت‌معلم، اصفهان، دانشگاه اصفهان.
دانائی فرد،حسن،الوانی، سید مهدی،آذر، عادل(1383). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت، رویکردی جامع. انتشارات صفار، تهران: ص:54.
دیبایی صابر, محسن و حسن نجفی( ۱۳۹۵). تحلیل سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش از نظر میزان اهمیت به مؤلفه‌های شایستگی معلمان. دومین همایش ملی تربیت‌معلم، اصفهان، دانشگاه فرهنگیان،  دانشگاه اصفهان.
دهقان، عبدالمجید؛ مهرام، بهروز و کرمی، مرتضی(1395). ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت‌معلم پژوهشگر، فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال 7. شماره 13. بهار و تابستان،صص100-78.
دهدار، مجتبی، ارباب، اسماعیل، روشن رای، محمد، لشگری، علی(1397). کندوکاو شایستگی‌های معلمان. پرتال جامع علوم انسانی، سال چهارم، شماره شش(پیاپی37)، آذرماه 1397، صص42-35.
 رئوف، علی(1379). جنبش جهانی برای بهسازی تربیت‌معلم، تهران، پژوهشکده تعلیم‌وتربیت
سند تحول بنیادین نظام آموزشی(1390).
سمیعی نژاد، بیژن، علی‌عسگری، مجید، موسی پور، نعمت‌الله، حاجی حسین نژاد، غلامرضا(1395). فرآیند تربیت‌معلم ابتدایی در تراز جمهوری اسلامی ایران: فرصت‌ها و تهدیدها. فصلنامه تعلیم‌وتربیت، شماره 127، صص32-10.
سمیعی زفرقندی، مرتضی(1390).تربیت‌معلم در ایران و جهان و ارائه الگوی تحول در تأمین و تربیت‌معلم کشور. ماهنامه رشد معلم،(7) 18-23.
غلامی، عاطفه (1395). ﻧﻘﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ دو اﻟﮕﻮی پرکاربرد تربیت‌معلم. دومین همایش ملی تربیت‌معلم، اصفهان، دانشگاه فرهنگیان اصفهان
موسی پور، نعمت‌الله(1399). سخن سردبیر:تربیت‌معلم در ایران: عاملیت یا مدیریت دانشگاه فرهنگیان؟ فصلنامه مطالعات برنامه درسی، دوره 15، شماره 56، بهار 1399، صص 4-1.
مطلق، عادله، حسنی، محمد (1395). "تحول ازکجا؟ رشد حرفه‌ای معلم معطوف به استاندارد" نقطه عزیمت.
نوید ادهم، مهدی(1391). الزامات مدیریتی تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش، راهبرد فرهنگ، شماره 17و18، بهار و تابستان 1391، صص323-296.
Asia- Pacific Economic Cooperation (2009). Preface and highlights of the study teacher preparation and professional development in APEC members: A comparative
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory )3rd ed.(,Thousand Oaks, CA: Sage
National Assessment and Accreditation Council & Commonwealth of Learning (2007). Quality Indicators for Teacher Education. Sage: NAAC press
Rizvi, A. & Altaf, M. (2010). Integrated Model Of Teachers Training For The Muslim Teachers. International Jornal of Academic Research, 6(2), 224-229
Richter, M.; Klusman, U.; Ludtke, D. & Baument, J. (2011). Professional development across the teaching career: Teachers uptake of formal and informal learning opportunities. Teaching and Teacher education, 21 (1), 116 -126.
Rikenberg, B. S. (2010). The relationship between students Perception of teachers and classrooms. Teachers’ goal toward teaching, and student rating of teachers Effectiveness. Doctoral Dissertation, Southern, Illinois’ university
Schleicher, A. (Ed.). (2012). Preparing teachers and developing school leaders for the 21st century: Lessons from around the world. OECD Publishing
Yackulic R. A. & Nonnan, A. (2010). Quality Indicator for Teacher Training in Canada Pan-Canadian Education Research Agenda Symposium Teacher, 13(2), 14-21
دوره 30، شماره 54
فصلنامه بهار
اردیبهشت 1401
صفحه 279-301
 • تاریخ دریافت: 15 تیر 1399
 • تاریخ بازنگری: 16 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 28 مهر 1399
 • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1401