نقش شبکه‌های مجازی در رشد سوء اخلاق و رفتار کاربران دانشجو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد،گروه معارف ، دانشگاه فرهنگیان، یزد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مشخص نمودن ارتباط بین شبکه‌های اجتماعی مجـازی و رشد سوء اخلاق و رفتار دانشجویان نگارش شده است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت
توصیفی- تحلیلی اسـت. جامعـه آماری پژوهش کارشناسان، اساتید حوزه و دانشگاه، صاحب‌نظران فرهنگی و پلیس فتا هستند که بر اساس جـدول کرجسـی مورگان تعداد 201 نفر به‌عنوان نمونه و به‌صورت اتفاقی انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات با پرسشنامه محقق ساخته اجرا شده است که روایی محتوایی و روایی ساختار آن تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از آزمون‌های کولموگروف‌- اسمیرنف، آزمون رتبه‌های علامت‌دار ویلکاکسون و آزمون فریدمن استفاده گردید و تمامی فرضیه‌های پـژوهش اثبات شدند که به ترتیب: بـه‌ اشتراک‌گذاری مطالب کاربران دانشجو، روابط درون‌شبکه‌ای کاربران دانشجو، همنـوایی درون‌گروهـی کاربران دانشجو و تغییر نگرش و رفتار کاربران دانشجو در شبکه‌های اجتماعی مجازی در اولویت اثرگذاری و رشد سوء اخلاق و رفتار آنان قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Virtual Networks in the Growth of Student Misbehavior and Moral Etiquette

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassan Tulaei
Full Professor, Department of Education, University of Farhangian, Yazd, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between social networks and the growth of students' misbehavior and immoral behavior. This research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical nature. The target population included all experts, university teachers, cultural officials, as well as cyberspace police, of whom 201 random samples were selected using Cretaceous and Morgan tables. A data researcher with acceptable validity and validity was used to collect the data. The validity of this survey was confirmed using the Chronoch alpha( r=0.89). Statistics such as Klomogrov-Smirnov, Wilcoxon and Friedman were used to analyze the data. Based on the results, all the hypotheses have been proven, that is, social networks play a role in the importance of content sharing, the relationship between the network, intra-group compatibility, and changing user attitudes and Etiquette.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Virtual Network
  • Ethics
  • Culture
آذری، غلامرضا (1384). مقدمه‌ای بر اصول و مبانی ارتباطات .تهران: اداره کل آموزش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
-بل، دیوید (1389). درآمدی بر فرهنگ‌های سایبر.ترجمه مسعود کوثری و حسـین حسـنی. تهران: جامعه‌شناسان.
خبرگزاری مهر (1397). رشد ۲ میلیونی مشترکان اینترنت موبایل در یک سال. بازیابی شده از:
https://www.mehrnews.com/news/4558349
خسروجردی، شاهرخ.( 1393 ). بررسی میزان تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بر نگرش شهروندان تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین.
داودی دهاقانی، ابراهیم؛ شمسایی، مهدی و بارانی، محمد (1397) «رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی با ارتکاب جرائم خشن ». مجله پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، سال سیزدهم، شماره 1: 65-90.
دیویی، جان (1952). مدرسه و اجتمـاع. ترجمـه مـشفق همـدانی. تهـران: صـفی علیشاه.
زیمل، جورج (1386). مقالاتی درباره تفسیر در علم اجتماعی، ترجمه شهناز مسمی‌پرست. تهران: شرکت سهامی انتشار.
شارع پور، محمود (1386). تأثیر ویژگی‌هـای فضـای شـهری بـر پیشـگیری از جـرم و آسیب‌های اجتماعی. در مجموعه مقالات نخستین همایش علمی-کاربردی ارتقـای امنیـت اجتماعی. گرگان، اردیبهشت 1386.
عباسی قادی مجتبی و خلیلی کاشانی، مرتضی ( 1390 ). تأثیر اینترنت بر هویـت ملـی.تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ضیایی پرور، حمید (1388). بررسی نفوذ شبکه‌های اجتماعی مجازی در میان کـاربران ایرانی. فصلنامه رسانه، شماره 80: 23-42.
قاسمی، وحید؛ عدلی پور، صمد و کیان پور، مسعود (1391). تعامـل در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن بر هویـت دینـی جوانـان،مطالعـه موردی فیس‌بوک و جوانان شهر اصفهان. فصلنامه دین و ارتباطات، دوره 19، شماره 42: 5-36.
قریشى، سید علی‌اکبر(1371). قاموس قرآن ، ج5. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
کاستلز، مانوئـل (1380). عصـر اطلاعـات؛ ظهـور جامعه شبکه‌ای (جلـد اول ). ترجمه احـد علیقلیان و افشین خاکباز. تهران: طرح نو.
کریمی، عبدالعظیم (1374). تربیت دینی. تهران: قدیانی.
کوهی، رضا (1390). الزامات پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات شبکه‌‌های اجتمـاعی مجازی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون فارابی.
گیدنز، آنتونی (1378) .تجدد و تشخص. ترجمه ناصر موفقیان. تهران: نشر- نی.
مک‌کوئیل، دنیس (1382). درآمدی بـر نظریـه ارتباطـات جمعـی. ترجمه پرویـز اجلالـی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
منتظر قائم، مهدی و تاتار، عبدالعزیز (1384). اینترنت، سرمایه اجتمـاعی و گروه‌های خاموش. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگـی و ارتباطـات، دوره 4: 223-260.
مهدی زاده، سید محمد ( 1389 ). نظریه‌های رسـانه؛ اندیشه‌های رایـج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: نشر همشهری.
مولانا، حمید(1384) اطلاعات و ارتباطات جهان؛ مرزهـای نـو در روابـط بین‌الملل. ترجمه اسدالله آزاد، محمدحسن زاده و مریم اخوتی. تهران:کتاب دار.
هابرماس، یورگن(1385) نظریه کنش ارتباطی. ترجمه کمال پولادی. تهران: روزنامه ایران5.
همشهری آنلاین (1396). ایران در جمع ۲۰ کشور پرکاربر اینترنت جهان. بازیابی شده از: https://www.hamshahrionline.ir/news/386099
Bell, D.; Kennedy, B. (2000). The Cybercultures Reader. London: Rutledge.
Bell. Daniel (1979). The Social Framework of the Information Society. in
Dertouzous and Moses.
Castells, Manuel (1997). The Informational City: Information Technology,Economic Restructuring and the Urban-Regional process. Oxford:‌ Blacwell.
Tarde, Gabriel (1903), The laws of imitation, (Elsie Clews Parsons Trans). New York: The Mershon Company Press.
‎Tarde, Gabriel (2000), Social laws: An outline of sociology. (Howard C. Warren Trans). New York: Batoche Books Kitchener Press.
دوره 30، شماره 54
فصلنامه بهار
اردیبهشت 1401
صفحه 121-139
  • تاریخ دریافت: 17 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 02 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1401