تعیین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب تربیت جنسی دانش آموزان دوره متوسطه اول متناظر با سند تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته فلسفه تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اراک، ایران.

2 نویسنده مسئول: استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اراک، ایران.

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اراک، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب تربیت جنسی در دوره اول متوسطه، متناظر با سند تحول بنیادین بوده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، نوع داده‌ها کمی و با توجه به روش اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری، شامل کلیه دبیران و عوامل اجرایی مدارس متوسطه اول استان همدان بوده است. نمونه آماری پژوهش 380 نفر از معلمان مرد و زن دوره متوسطه اول استان همدان بوده که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته از نوع طیف پنج رتبه‌ای لیکرت بوده است. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از ضریب CVR و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ موردبررسی و تائید قرار گرفته است. در تحلیل داده‌ها از آزمون آماری T در محیط نرم‌افزار اس پی اس اس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است،  بین وضعیت موجود و مطلوب تربیت جنسی دانش آموزان دوره متوسطه اول در مؤلفه‌های، آشنایی با بلوغ و دوره نوجوانی؛ تقویت هویت جنسی و رفتارهای مناسب جنسیت؛ شناسایی تفاوت‌های دختر و پسر و محافظت از آسیب‌ها و رفتارهای پرخطر جنسی، شکاف وجود دارد و نیاز به توجه جدی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Gap between the Current and Desired Status of Sexual Education of Junior High School Students Corresponding to the Document of Fundamental Change in Education

نویسندگان [English]

 • Mohammad Afshari 1
 • Mohammad Reza Sarmadi 2
 • Faezeh Nateghi 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Philosophy of Education, Faculty of Education Sciences, Arak Azad University.
2 Corresponding Author, Full Professor, Department of Educational Sciences, Arak Azad University
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Arak Azad University
چکیده [English]

The main purpose of this study was to determine the gap between the current and desired status of sexual education in the first year of high school, corresponding to the document of fundamental change. The statistical population included all teachers and executive agents of the first secondary schools of Hamedan province. The statistical sample of the study was 380 male and female first secondary school teachers of Hamedan province who were selected by multi-stage cluster random sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire of 5-point Likert scale. The content validity of the questionnaire was evaluated using CVR coefficient and the reliability of the questionnaire was evaluated using Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed using t-test in SPSS22 software. The results of the research have shown that between the current and desirable situation of sexual education of junior high school students in the components, familiarity with puberty and adolescence; Strengthening sexual identity and gender-appropriate behaviors; Identifying the differences between girls and boys and protecting them from harm and high-risk sexual behaviors There is a gap and needs serious attention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Current and Favorable Situation of Sexual Education
 • Junior High School
 • Document of Fundamental Change
 • Hamedan Province
ابراهیمی هرستانی، اصغر، مهرام، بهروز، لیاقت دار، محمد‌جواد. (1394). واکاوی برنامه درسی مغفول برای تربیت جنسی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه‌ریزی درسی)، دوره  12، شماره  17 (پیاپی 44)  ; از صفحه 26  تا صفحه 40.
ابوالقاسمی، ناریا، مرقاتی خویی، عفت السادات، تقدیسی، محمدحسین. (1389). تبیین تربیت جنسی دانش آموزان ایرانی از دیدگاه مربیان بهداشت مدارس ابتدایی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره  8 ، شماره  2؛ از صفحه 27  تا صفحه 39 .
افشاری، محمد (1399). تعیین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب تربیت جنسی دانش آموزان دوره متوسطه اول متناظر با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ارائه راهکار، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک.
افشاری، محمد و سرمدی، محمدرضا و ناطقی، فائزه.(1398). تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره اول متوسطه با توجه به تربیت جنسی دانش آموزان ، سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم‌وتربیت و سبک زندگی،قزوین.
https://civilica.com/doc/1020894
افشاری، محمد و سرمدی، محمدرضا و ناطقی، فائزه.(1398). تربیت جنسی در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم‌وتربیت و سبک زندگی،قزوین.
https://civilica.com/doc/1020895
اعتمادی زاده، هدایت الله، نوری، علی. (1397). شناسایی و طبقه‌بندی مسائل اساسی دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی در ارتباط با جنسیت و مسائل جنسی، پژوهش در برنامه درسی، شماره 59، علمی- پژوهشی، وزارت علوم، 16، صص46- 61.
بلندهمتان، کیوان. (1393). بازنمایی تجربه‌ی زیسته‌ی والدین از چگونگی آموزش اخلاق جنسی به فرزندان خود، فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، سال چهارم، شماره 4، صص 719- 748.
تهرانی، نسرین. (1390). علل طلاق در یک مطالعه 12 ساله، گزارش مرکز تحقیق سلامت خانواده عصر، به نقل از سایت خبری تابناک، تاریخ انتشار 15 اسفند 1389، ساعت 42: 7،
حاجی پور، حامد،برخورداری، رمضان، کشاورز، سوسن. (1397). تحلیل گفتمان انتقادی تربیت جنسی در نظام آموزش وپرورش ایران (وضعیت موجود) مبتنی بر اسناد مکتوب. پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت (مطالعات تربیتی و روان شناسی مشهد). دوره8، شماره1، صد136- 159.
دبیرخانه شورای عالی آموزش‌وپرورش. (1390). سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، تهران: وزارت آموزش‌وپرورش.
دیفریتاس، کریستال.(1395). کلیدهای آموزش و مراقبت از سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان، ترجمه سارا رئیسی طوسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات صابرین.
رشید، خسرو، حسینی اصل نظرلو، مریم، یعقوبی، ابوالقاسم، کردنوقابی، رسول. (1396). شناسایی مؤلفه‌های اساسی تربیت کودک بر اساس دیدگاه والدین ایرانی. فصلنامه خانواده پژوهی، شماره 50، صص 215-236.
رعنایی، مجید. (1393).آخرین وضعیت عملیاتی شدن سند تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش، خبرگزاری تسنیم، به نقل از سایت:
سبحانی نژاد، مهدی؛ همایی ، رضا؛ سیادت، سید علی. (1386).ارزیابی چگونگی تربیت جنسی در خانواده‌های شهر اصفهان بر اساس مدل کرکلر، دومین کنگره‌ی خانواده و مشکلات جنسی، تهران: دانشگاه شاهد.
سعیدی رضوانی، محمود؛ غلامی، فاطمه؛ باقری، حسین. (1398). شایستگی‌های کانونی مربی تربیت جنسی، پژوهش‌های برنامه درسی، دوره نهم، شماره دوم، پیاپی 18، صفحه های 136-169. 
شریعتمداری، علی.(1394). جامعه و تعلیم‌وتربیت: مبانی تربیت جدید، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
شکوهی، غلامحسین.(1399). مبانی و اصول آموزش‌وپرورش، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
قائمی امیری، علی. (1398). خانواده و مسائل جنسی کودکان، ناشر: انجمن اولیاء و مربیان
 کیان، مریم.(1394). تبیین ابعاد تربیت کودک در نظام خانواده از دیدگاه اسلام، فصلنامه اخلاق، سال پنجم، شماره هیجدهم،پیاپی 40، صص 9 - 35.
نعیمی، محمدرضا.(1391). مشکلات جنسی و طلاق(موردمطالعه : استان گلستان)، مجله مطالعات جامعه‌شناختی ایران، دوره دوم، شماره 4، برگرفته از www.sid.ir.
نوابی نژاد، شکوه. (1399). رفتارهای بهنجار و نابهنجار، تهران: انجمن اولیا و مربیان.
یزدانی، سمیه، سهرابی شگفتی، نادره. (1397). تأثیر آموزش تربیت جنسی بر هویت جنسی کودکان 7 تا 11 سال شهر شیراز. دو فصلنامه‌ی مشاوره‌ی کاربردی، دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 108-93.
Anastacio, Z., Carvalho, G. and Clement, P. (2008). Children Sexual Arousal and Primary School Teachers’ Perceptions of Sex Education Training Needs: Electronic Manuscript: LIRDHIST – Université Claude Bernard Lyon-1, France.
Curtis. T. L. (2007). Teaching Tolerance: Non- Traditional Sex Acts and Sexual Education. Available at: http://www. associatedcontent.com.
Fernandes, Vieira. Vieira, Xiaviev R. (2008). Evaluation of Parents as Partners in Sex Education. Journal of Sexologies. 17 (1): 154.
Hawkes, G., (1996). A sociology of sex and sexuality, Buckingham, University Press. Mellanby, A.R., Phelps, F., Crichton, N.and Tripp, J. (1996). School sex education, a process for evaluation: Methodology and results. Health Education Research, 11, pp.205-214.
Mohammadzadeh, Z., Allame, Z., Shahroki, S., Oriezi, HR. and Marasi, M.R. (2002). Puberty Health Education in Iranian Teenagers: Self -Learning or Lecture and Discussion Panel? Iranian Journal of Medical Education. 3, pp. 4- 7[In Persian].
Mueller, Trisha E. Gavin, Lorrie E. Kulnkarni, Aniket. (2007). The Association Between Sex Education and Youths Engagement in Sexual Intercourse, Age at First Intercourse and Birth Control Use at First Sex. Journal of Adolescent Health. 42(1): 89-96.
Sadeghmoghadam, L., Askari, F., Akbari, A., Mazloom, S. and Kramati, A., (2005). Comparison of sexual behaviors in7-2 years boys and girls of Gonabad and how mothers treat these behaviors. Journal of Gonabad University of Medical Sciences and Health Services, 11, pp.43-58 [InPersian].
Schuster, M.A., Corona, R., Ellott, M., Kanouse, D., Eastman, K., Zhou, A. and Klein, D. (2008). Evaluation of Talking Parents, Healthy Teens, a new worksite based parenting program to promote parent-adolescent communication about sexual health: randomized controlled trial. BMJ. 337, pp. 1-9.
Scottish R. ( 2000). Report on the working group on sex education in Scottish Schools. In Office, E. (Ed.), Scotland Government. -Sulak, P., Jerbelin, S., Fix, D. and J.Kuehl, T., Impact of an adolescent sex education program that was implemented by an academic medical center. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 195(1), pp. 78-84.
Turnbul, T., Wersch, A.V. and Schaik, P.V. (2008). A review of parental involvement in sex education: The role for effective communication in British families. Health Education Journal, 67, pp.182-195.
دوره 30، شماره 54
فصلنامه بهار
اردیبهشت 1401
صفحه 11-33
 • تاریخ دریافت: 02 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 19 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 22 دی 1400
 • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1401