تبیین اهداف تربیتی ازمنظر امام موسی صدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 نویسنده مسئول: دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران،ایران.

3 دانشیار، فلسفه تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی اهداف تربیتی ازمنظر امام موسی صدر صورت‌ گرفته است، بنابراین ازنظر هدف کاربردی، ازنظر داده‌ها آمیخته (کیفی ‌‌و کمی) و ازنظر روش اجرای پژوهش از نوع اکتشافی (مرحله کیفی) و پیمایشی مقطعی (مرحله کمی) است. درروش کیفی، فیش‌برداری از کتاب‌های ادیان در خدمت انسان، برای زندگی، گام‌به‌گام ‌با ‌امام، نای‌و‌نی، مدرسه ‌تربیتی و درس‌گفتارها صورت گرفت. بر اساس تحلیل کیفی ، مدل تربیتی موردنظر شهید موسی صدر استخراج و ارائه گردید، سپس برای تائید بیشتر مدل، با استفاده از نظرات افراد موردمطالعه، اقدام به مطالعه میدانی شد. داده‌های کمی، با استفاده از پرسشنامه طراحی‌شده، به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، گردآوری‌شده و روایی صوری توسط اساتید تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ 899/0 مورد تائید قرار گرفت. جامعه آماری 305 نفر از مدیران و معلمان مدارس استان سمنان و همچنین کارشناسان موسسه امام موسی صدر بوده است. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های کلموگروف- اسمیرنف و با نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس تحلیل شد. نتیجه مرحله کیفی نشان داد اهداف تربیتی ازمنظر امام موسی صدر شامل رشد شناختی، رشد جسمی، رشد اجتماعی، رشد عاطفی و رشد معنوی است. در خروجی مرحله کمی، میزان اهمیت اهداف تربیتی ازمنظر امام موسی صدر با استفاده از آزمون‌ تی تک نمونه‌ای، بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Goals of Students' Religious Training from the Perspective of Imam Musa Sadr

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Bandalizadeh 1
  • Sadegh Rezaei 2
  • Mohsen Imani 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Philosophy of Education, Tehran Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Philosophy of Education, Department of Education, Amin Police University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, we have conducted to investigate the goals of religious training from the perspective of Imam Sadr. Therefore, in the applied purposes, the data is mixed and in terms of research method is this study is exploratory and cross-sectional survey. In a qualitative way, taking notes from Lessons were made of the religious books like the service of man, for life, step by step with Imam, Nay and Ney and Training school. Quantitative data were collected using a designed questionnaire by stratified random sampling and face validity confirmed by professors. The reliability of the questionnaire was also confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.899. The statistical population was 305, and chosen from school principals and teachers in Semnan province as well as experts of Imam Musa Sadr Institute. Data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov tests and confirmatory factor analysis and analyzed by SPSS and AMOS. The result of the qualitative stage showed that the goals of religious training from the perspective of Imam Musa Sadr include cognitive growth, physical growth, social growth, emotional growth, and spiritual growth. The output of the quantitative stage in examining the goals of religious training from the perspective of Sadr includes the dimensions, factors and components following one-case t-test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purposes
  • Religious Training
  • Imam Musa Sadr
قرآن کریم، ۱۳۸۶، ترجمه محمدمهدی فولادوند، چاپ اول، مشهد: نشر هاتف.
احمدی یاقوتی، ا، (۱۳۸۹)، بررسی اندیشه‌ها و تأثیر امام موسی صدر بر جامعه لبنان، به راهنمایی: محمد مظلوم خراسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد.
ادیب، زهرا؛ جعفرآبادی، علی و خسروجردی، مریم ،(۱۳۹۷)،  گزارش همایش مدرسه تربیتی امام موسی صدر و دلالت‌های آن در زمان حاضر، تهران:موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.
اسکاف، ا، (۱۳۹۶)، بررسی تحلیلی مبانی قرآنی-روایی آراء اجتماعی امام موسی صدر، به راهنمایی: کاووس روحی برندق. کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
بهشتی، سعید؛ نیکویی ، روشنک، (۱۳۹۰)، کاوش‌هایی در باب فلسفه تربیت دینی از دیدگاه اسلام، تهران: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی.
توماس، آر.ام، (۱۳۷۹)، تربیت دینی، مترجم : سید محمدصادق موسوی، مجله: معرفت ، شماره۳۴ ، از ص۱۱۳-۱۲۰
سجادی، مهدی،(۱۳۷۹)، رویکردها و روش‌های تربیت اخلاقی و ارزشی، پژوهش‌های فلسفی و کلامی. ش۳
سعیدی رضوانی، محمود، (۱۳۸۰) ،تبیین برنامه درسی پنهان در درس بینش اسلامی دوره متوسطه، به راهنمایی: دکتر علیرضا کیامنش. رساله دکتری رشته برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه تربیت‌معلم تهران.
شکوهی ، غلامحسین، (۱۳۸۷)، تعلیم تربیت و مراحل آن، مشهد : به نشر.
شمص، منی، (۲۰۱۶)، اندیشه تربیتی امام موسی صدر، به راهنمایی: طلال عتریسی. کارشناسی ارشد، رشته مطالعات عمیق جامعه‌شناسی آموزشی، دانشگاه لبنان.
صدر، موسی ،(۱۳۹۴)،  نای و نی: جستارهایی درباره اسلام، انسان، لبنان و مقاومت ، ترجمه علی حجتی کرمانی. تهران: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.
صدر، موسی، (۱۳۹۰)، حدیث سحرگاهان، گفتارهای تفسیری، ترجمه: علیرضا محمودی؛ مهدی موسوی نژاد، تهران: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.
صدر، موسی، (۱۳۹۱)، برای زندگی، گفتارهای تفسیری، ترجمه: مهدی فرخیان، تهران: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ دوم.
صدر، موسی، (۱۳۹۲)، سفر شهادت، ترجمه : مهدی فرخیان؛ احمد ناظم، تهران: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.
صدر، موسی،(۱۳۹۵)، ادیان در خدمت انسان، برخی سخنرانی‌ها، مقالات، مصاحبه‌ها و بیانیه‌های امام موسی صدر، ویراست دوم، تهران: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.
صمدی، پروین؛ مهر محمدی، م، (۱۳۸۲) ،بازنگری در الگوی آموزش دینی جوانان و نوجوانان در دوره تحصیلی متوسطه، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. ش۳
ضاهر، یعقوب ، (۱۳۹۶)، گام‌به‌گام با امام (۱۲ جلدی)، ترجمه گروه مترجمان موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر ویرایش مهدی فرخیان و مهدی موسوی نژاد، تهران: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.
عبدلی، معصومه، (۱۳۹۵)، بررسی سیره نظری و عملی امام موسی صدر به‌منظور استنتاج فلسفه تربیتی، به راهنمایی: علیرضا محمود نیا، ، دکتری، رشته تاریخ و فلسفه آموزش‌وپرورش، دانشگاه خوارزمی.
مریدی، فاطمه، (۱۳۹۴)، الگوی الهیات اجتماعی اسلامی در اندیشه و آثار امام موسی صدر و شهید محمد بهشتی، به راهنمای: علیرضا حسینی بهشتی، رشته دین‌پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب.
مطهری، مرتضی، (۱۳۷۳)، تعلیم‌وتربیت اسلامی، تهران: انتشارات صدرا.
مهدوی کنی، محمد سعید، (۱۳۸۷) ،دین و سبک زندگی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
آذربایجانی، مسعود، ۳-۶-۱۳۹۵، بررسی دیدگاه امام موسی صدر درباره مواجهه تربیتی با جوانان، خلاصه سی و سومین درس گفتار ماهانه اندیشه و عمل ، سایت موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر. http://imamsadr.ir/
مهریزی م، ۳۱-۲-۱۳۹۷، درآمدی بر قرآن‌شناسی امام موسی صدر، خلاصه چهل و نهمین درس گفتار اندیشه و عمل، سایت موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، http://imamsadr.ir/8957/darsgoftar49/.
مریدی، فاطمه؛ حسینی بهشتی، سید علیرضا (1395). الگوی الهیات اجتماعی اسلامی در اندیشه و آثار موسی صدر؛ امت واحده. دو فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فلسفه دین بهار و تابستان 1395 - شماره 11.
Olawale Fahm, AbdulGafar (2017). Islam as an embodied faith for the young minds: Aisha Lemu and religious education in Nigeria. Department of Religions, University of Ilorin, P.M.B. 1515, Ilorin, Nigeria.
loukes H (1965) New Ground in Christian Education (London, SCM Press).
دوره 30، شماره 54
فصلنامه بهار
اردیبهشت 1401
صفحه 303-326
  • تاریخ دریافت: 07 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 12 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 17 خرداد 1400
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1401