واکاوی مؤلفه‌های حماسی در سیرة شهید سلیمانی و رهاوردهای تربیتی آن در تحقق بیانیة گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران.

2 دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیارعلوم سیاسی،گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

4 استادیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر واکاوی مؤلفه‌های حماسی در سیرة شهید سلیمانی و رهاوردهای تربیتی آن در تحقق بیانیة گام دوم انقلاب اسلامی ایران است. روش این پژوهش از حیث هدف کاربردی و ازلحاظ رویکرد، کیفی است. داده‌ها پس از فیش‌برداری اسنادی، اینترنتی به شیوه‌ی تحلیل مضمون مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفتند. در ایران پس از انقلاب، چشم‌انداز تحقق تمدن نوین اسلامی به‌عنوان یک اصل اساسی در حوزه‌های و سطوح مختلف (فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و...) مدنظر قرار گرفت. در تحقق این فرآیند متکامل، منزلت و جایگاه برخی افراد، جریان‌ها، تحولات و رویکردهای مختلف نقشی تسریع‌گر دارند. گام دوم انقلاب به‌عنوان یک مانیفست تسریع جهت‌دهی انقلاب در مسیر تمدن نوین اسلامی در چهل سال دوم انقلاب از سوی رهبری معظم مطرح شد. شهید سلیمانی به‌عنوان یکی از اشخاص کاریزماتیک، نماد اقتدار و غرور ملی، حافظ امنیت اجتماعی ملی کشور، مقابله با جریان‌های تکفیری، شهید وطن در غربت و... در سطح جامعه مطرح بود، این موارد پس از شهادت ایشان به‌عنوان یک مکتب و سرمایه‌ی اجتماعی مطرح شد. دراین پژوهش در ابتدا تلاش می‌شود ضمن مفهوم‌شناسی و احصا تربیت حماسی، مبانی فکری و اندیشه‌ای تربیتی ـ حماسی شهید سلیمانی، جایگاه و نقش منزلتی این تفکرات در تحقق اهداف و چشم‌اندازهای گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی موردبررسی و تحلیل قرارگیرد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که شاخص‌های مکتب شهید سلیمانی (وحدت‌گرایی، ولایتمداری، ظلم‌ستیزی، حامی محرومان و مستضعفان، شجاعت‌محوری، استقامت، جوانمردی، شهادت‌طلبی و...) کارکرد و کارویژه‌های تربیتی و اجتماعی در ابعاد عزت‌نفس، تقویت سرمایه اجتماعی، اعتمادبه‌نفس، خودباوری و... دارد که در تحقق چشم‌انداز ترسیم‌شده جامعه در گام دوم انقلاب نقش مهم و حیاتی دارد؛ دراین راستا نیازمند تبیین جهادی و ارتقای بیش سیاسی ـ اجتماعی و تربیتی شهروندان می‌باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of epic components in the biography of Martyr Soleimani and its educational achievements in realizing the statement of the second step of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • mohsen khoshnamvand 1
  • irandokht fayyaz 2
  • Fateme sahraii 3
  • zakarya mahmodi 4
1 Corresponding author: Ph.D. in Philosophy of Education, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Philosophy of Education, Allameh Tabatabai University
3 Assistant Professor of Political Science, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
4 Assistant Professor of Political Science, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study is to analyze the epic components in the biography of Martyr Soleimani and its educational achievements in realizing the statement of the second step of the Islamic Revolution of Iran. The method of this research is applied in terms of purpose and qualitative in terms of approach and is written in an analytical and inferential way in terms of data collection. The research community is the memoirs of her comrades and politicians and her divine political will and the statements of the Supreme Leader in describing the character of Martyr Soleimani and the statement of the second step of the revolution. The research findings can be divided into two parts. The first part deals with the concept of epic, epic education, components of epic education and epic personality and explaining these components in the character of Martyr Soleimani in the form of epic concepts such as: guardianship, zeal, courage, virtue and chivalry, jihad, self-sacrifice, benevolence And altruism, justice-seeking, and anti-oppression. Findings of the second part related to the analysis of the biography of Haj Qasem Soleimani based on epic components in relation to epic educational achievements inferred from the epic aspects of Martyr Soleimani's personality in the form of educational achievements such as: Strengthening the spirit of self-confidence and self-confidence, avoiding comfort and solitude, strengthening the spirit of independence and self-government, strengthening the spirit of responsibility, secularism and biological simplicity, establishing social order and security, unity and empathy, reviving transformed values And the growth of moral and spiritual virtues, hostility and hostility in the light of insight and insight Which is the basis for the continuation of life and the practical realization of the statement of the second step of the revolution. The realization of the components is the second step of the revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Haj Qasem Soleimani
  • Epic
  • Youth
  • Statement of the Second Step of the Revolution
  • Supreme

Smiley face

قران کریم.
ابن مسکویه، ابوعلی احمدبن محمد، ( 1389 ق)، تهذیب الأخلاق و تطهیر الأعراق ، بیروت : منشورات دار
مکتبۀ الحیاة.
ابن عاشور، محمدطاهر، ( 1420 )، کتاب تفسیر التحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور، بیروت: موسسه
التاریخ العربی.
اسماعیلپور، محمدمهدی، ( 1385 )، ایثار و عرفان، شیراز: انتشارات نوید.
بابایی، محمدباقر، ( 1396 )، راهبرد حصار فرهنگی در تقابل با جریان نفوذ از منظر قرآن، فصلنامۀ سیاست
.186-161 : دفاعی، شمارة 98 ، دوره 25
338
واکاوی مؤلفه های حماسی در سیرة شهید سلیمانی و رهاوردهای تربیتی آن در تحقق بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی
سال سی و یکم | شماره شصت و یک | زمستان 1402
باقری، خسرو ( 1392 ) درآمدی بر فلسفه تربیت و تعلیم جمهوری اسلامی ایران،تهران: انتشارات علمی و
فرهنگی.
تربیت سیاسی: اهداف » ( برزگر، رقیه، کریمی، محمدحسن، سردارنیا، خلیل الله، مزیدی، محمد ( 1397
10  32 : فصلنامه رهیافت سیاسی بین الملل، دوره 10 ، شماره 3 ،« سازوکارها و بایسته های روشی
بهروزی لک، غلامرضا، ( 1400 )، نقش رهبر در پایداری انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر بیانیه گام دوم
.332- انقلاب اسلامی، پژوهشهای سیاست اسلامی، سال ( 9)، شماره ( 19 )، ص 304
بیات، عبدالحمید؛ طباطبائی، سید مهدی، ( 1399 )، الگوی مطلوب ارتباطات میان فردی در سلسله مراتب
.169- 4)، ص 185 ) فرماندهی: موردمطالعه شهید حاج قاسم سلیمانی، نشریه مدیریت اسلامی، 28
پورمحمودآبادی، صدرا، ( 1400 )، تحلیل نقش روحیه جهادی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در گفتمان
مقام معظم رهبری (با محوریت بیانیه گام دوم)، نشریه پژوهش و مطالعات اسلامی، سال ( 3)، شماره ( 21 )، ص
24-31.
توکلی، عبدالله، حمیدی زاده، علی و رهبر، احسان، ( 1396 )، ارائه مدل فرهنگ سازمانی احسان محور: با
.44-29 :(6) استفاده از راهبرد نظریۀ داده بنیاد، نشریه مدیرت در دانشگاههای اسلامی، 1
جرجانی، علی بن محمد، ( 1379 )، التعریفات، تهران: ناصرخسرو.
جعفری محمدتقی ( 1369 ) حکمت اصول سیاسی اسلام، قم بنیاد نهج البلاغه
جی اسمیت، ( 1390 ) فلسفه آموزش وپرورش، ترجمه سعید بهشتی، انتشارات شرکت به نشر (آستان قدس)
حافظ نیا، محمدرضا، ( 1385 )، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: نشر سمت.
خالقی مطلق، جلال، ( 1386 )، حماسه (پدیدهشناسی تطبیقی شعر پهلوانی)، تهران: مرکز دایرهالمعارف بزرگ
اسلامی.
بازشناسی مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی مبتنی بر بیانات ام ا م » ( خانی، علی، محمدی، حمیدرضا ( 1399
5  38 : خامنه ای (مده ظله العالی)، فصلنامه مطالعات راهبرد بسیج، سال بیست و سوم، شماره 86
خوشناموند، محسن، ( 1400 )، طراحی و اعتباریابی الگوی تربیت حماسی بر اساس شاهنامه فردوسی برای
دوره کودکی، به راهنمایی: دکتر ایراندخت فیاض، دانشگاه علامه طباطبائی، مقطع دکتری، رشته فلسفه تعلیم و
تربیت.
بررسی اهداف تربیت سیاسی در قرآن با تأکید بر مبانی و » ( داوودی، محمد؛ فاضلی دهکردی، مهدی ( 1394
40- دو فصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، دوره 1، شماره 2، صفحات 19 ،« اصول تربیتی
تحلیل مضمون اعتماد در اندیشه ی آیت الله »( درخشه، جلال، افتخاری، اصغر، ردادی، محسن ( 1394
53  72 : فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، دوره 6، شماره 17 ،« خامنه ای
دهخدا، علی اکبر، ( 1389 )، لغت نامه، تهران: دانشگاه تهران.
.28-1 : دیانی، مسعود، ( 1392 )، تربیت حماسی؛ چیستی و چرایی، مجلۀ خیمۀ معرفت، شماره 14
339
نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ( 1412 )، المفردات فی غریب القرآن، دمشق  بیروت: دارالعلم الشامیه.
نشریه راه ،« تربیت سیاسی در چارچوب نظام های سیاسی و نظریه های مختلف »( رنجبر، مقصود ( 1387
تربیت، شماره 5
رهنمایی، سید احمد، ( 1399 )، فلسفه بیانیه دوم با تأکید بر مقاصد بین اللمللی انقلاب اسلامی . نشریه
.94- مطالعات انقلاب اسلامی، سال ( 17 )، شماره ( 63 )، ص 75
ریاض، محمد، ( 1382 )، فتوتنامه(تاریخ، آیین، آداب ورسوم، به اهتمام عبدالکریم جربزهدار. تهران: اساطیر.
سلمانپور سیاوشی، غلامرضا؛ رشیدی آل هاشم، محمدرضا و حافظی صفت، محمد، ( 1399 )، شناسایی
مؤلفه های گفتمان مقاومت انقلابی شهدا در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ، پاسدا ر ی فرهنگی انقلاب
.87- اسلامی، سال ( 10 )، شماره ( 21 )، ص 55
سید رضی، شرف، ( 1379 )، نهج البلاغه، ترجمۀ محمد دشتی. قم: مشهور.
صالح بن جناح، ( 1372 )، کتاب الادب و المروء، مقدمه و تصحیح و ترجمه و تألیف سیدمحمد دامادی.
تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
نشریه حضور، شماره 45 ،« تربیت سیاسی » ( صالحی، سید عباس ( 1382
طباطبائی، محمدحسین، ( 1374 )، تفسیر المیزان، ترجمه م ح م د با قر م وس وی ه م دا نی ، قم: جامعه مدرسین.
طبرسی، حسن بن فضل، ( 1425 )، مکارم الاخلاق، تهران: دار الفقه.
طبرسی، فضل بن حسن، ( 1372 )، مجمع البیان فی تفسیر القران، تهران: ناصرخسرو.
عالم، عبدالرحمن ( 1382 )، بنیادهای علم و سیاست، تهران، نشر نی
بررسی اهداف و اصول تربیت سیاسی برمبنای اندیشه های سیاسی » ( عالمگرد، گلناز، جباری، کامران ( 1397
115  151 : پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، سال بیست و ششم، دوره جدید، شماره 41 ،« اجتماعی معتزله
عرفانیفر، علی، ( 1399 )، نقش راهبردی حاج قاسم سلیمانی در شکل گیری محور مقاومت و مدیریت
.63- توحیدی آن، حکمرانی متعالی، شماره یکم، ص 79
علاقه بند، علی ( 1392 ) جامعه شناسی آموزش وپرورش، تهران نشر روان.
عمید، حسن، ( 1377 )، فرهنگ فارسی عمید، تهران: امیرکبیر.
اهمیت و لزوم تربیت سیاسی در مکتب اجتهادی امام » ( فارسیان، محمدرضا، پورمنوچهری، سیدعلی ( 1398
. فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، سال دهم، شماره چهارم: 45  67 «( خمینی (ره
فاستر، مایکل ( 1377 ) خداوندان اندیشه سیاسی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
فراهیدی، خلیل بن احمد، ( 1410 )، کتاب العین، قم: هجرت.
قراباغی، میثم؛ ازگلی، محمد، ( 1399 )، واکاوی سبک رهبری شهید حاج قاسم سلیمانی الگوی متعالی رهبری
.113- 4)، ص 139 ) خدمتگزار، نشریه علمی مدیریت اسلامی، 28
340
واکاوی مؤلفه های حماسی در سیرة شهید سلیمانی و رهاوردهای تربیتی آن در تحقق بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی
سال سی و یکم | شماره شصت و یک | زمستان 1402
گودرزی، غلامرضا؛ حسنی مقدم، صادق؛ نوروزی، رسول و سلطانی، مرتضی، ( 1399 )، مدیریت اسلامی،
.87- سال ( 28 )، شماره ( 3)، ص 55
لواسانی، سید محمدرضا؛ آذربایجانی، مسعود ( 1391 )، الگوی اعتمادبه نفس در اخلاق اسلامی ، نشریه
.137- مطالعات اسلام و روانشناسی، سال ششم، شماره 10 : ص 119
محمدی پویا، فرامرز؛ ترکاشوند، سینا ( 1399 ). تربیت زمینهساز تمدن نوین اسلامی با تأکید بر اندیشه مقام
.124- معظم رهبری (مدظله العالی)، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، سال ( 28 )، شماره ( 46 )، ص 103
محمدی، سید محمدحسین، ( 1387 )، اصول و ضوابط حاکم بر سیر تمدنها با تأکید بر علل سقوط تمدنها
.184- از منظر کلام و وحی. نشریه تاریخ در آیینه پژوهش، سال پنجم، شماره چهارم، ص 161
مرکز فرهنگی و تبلیغی آیندهسازان، ( 1392 )، گفتارهایی در تربیت حماسی، قم: امام عصر- مرکز فرهنگی و
تبلیغی آیندهسازان.
مطهری، مرتضی، ( 1389 )، حماسۀ حسینی (مجموعه آثار جلد 17 )، تهران: صدرا.
مجله ،« مفهوم شناسی تربیت سیاسی »( موسوی، سید مهدی ( 1387 پگاه حوزه (ویژه حوزه های دینی، شماره
.53
.114-91 :(26) موسوی، سید مهدی، ( 1392 )، تربیت حماسی، الگوی تربیت مهدوی، مجلۀ مشرق موعود، 7
موسوی، سیدمحمد، ( 1398 )، مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در دفاع از حریم اهل بیت، مطالعات بیداری
.75-100 ،(15) اسلامی، سال 8
» ( میراحمدی،منصور ( 1387 نشریه راه تربیت، شماره 5 ،« اصول و مبانی تربیت سیاسی در متون و منابع دینی
نجفی، محمدحسن بن باقر، ( 1368 )، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تهران: دارالکتاب الاسلامیه.
نراقی، احمد بن محمدمهدی، ( 1348 )، معراج السعاده، قم: طوبای محبت.
سیره شهید سلیمانی در افزایش سرمایهی اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران » ( نصیری، علی اصغر ( 1399
. 59  83 : فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال بیست و سوم، شماره 89 ،« با تأکید بر عنصر اعتماد
الیاس، جان ( 1387 )، فلسفه تعلیم و تربیت، ترجمه عبدالرضا ضرابی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی (ره).
پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنهای (مدظلهالعالی)- مؤسسه
farsi.khamenei.ir . پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
www.yjc.ir درگاه مجازی باشگاه خبرنگاران جوان
سخنرانی سردار سلیمانی در کنگره هشت هزار شهید گیلان 14 اردیبهشت 1395
متن سخنرانی سردار سلیمانی در جمع مدافعان حرم، 11 آبان 1394
متن صحبت های شهید سلیمانی در همدان، 4مرداد 1397
خبرگزاری ایسنا ( 1398 ) گفت وگوی تلویزیونی با سردار سلیمانی در مورد جنگ 9 مهر 1398
341
نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)
سخنان حاج قاسم در جمع راهپیمایی های 22 بهمن 1396 شهر کرمان
Allen, A. Mintrom, Michael. (2010). Responsibility and School Governance, Educational
Policy originally published online.
Fayol, H.( 1946). General and industrial Management, Pitman. Col.G. A, 1996, management
theory and practice, 5 Th edition, aldine Place, londen,
Katz Robert, (1974). Skills of an Effective Administrator Harvard Business Review,
September-OctoberStoner, London; Prentic-Hall...
Snyder, C. R. Lopez, S. J. & Pedrotti, J. T. (2010). Positive psychology: The scientific and practical explorations of human strengths. Sage Publications.
Staub E. (1974). "Helping a distressed person:Social,Personality and Stimulus determinants".Advanced in Experimental Social Psychology,7,p.293-341.