فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی در مکتب امیر المؤمنین علی(ع)( 13 ) حکمت392

سخن سردبیر

چکیده

به توفیق الهی طی سالهای 1393 تا 1396 و در شمارههای 24 تا 35 بحثهایی با عنوان فوق
در فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی به محضر خوانندگان گرامی تقدیم
گردید. نگارنده با عملیاتی کردن روش پژوهشی خاصی که پس از سالها تحقیق و مطالعه در
متو ن اسلام ی دست او ل بدا ن دست یازیده ، و در راستا ی تولی د و ساماندهی یک دانشی
23 و ، بخش هایی از خطبه های 45 ،« فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی » تخصصی نظام مند به نام
16 را مورد بررسی و واکاوی قرار داد و آن را قالب سخن سردبیر عرضه نمود. اکنون که به
توفیق خدای سبحان  که هر توفیقی که هست از ذات کبریایی بیهمتای اوست  دگر باره
فرصتی برای نگارش سخن سردبیر در این فصلنامۀ وزین و رو به ترقی و پیشرفت فراهم آمده،
بر سر آنیم تا همان بحث را پی بگیریم و با نگاه کرامتمدار و شاگرد نواز مولای متقیان و امام
عارفان امیر مؤمنان علی  علیهالصلاة و السلام  خدمتی هر چند بیمقدار و ناچیز به گسترش
فرهنگ علوی در عرصۀ فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی عرضه بداریم

عنوان مقاله [English]

فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی در مکتب امیرالمؤمنین علی(ع)( 13 )حکمت 392