دوره و شماره: دوره 31، شماره 60، مهر 1402 (فصلنامه پاییز ) 
مرزگشایی مفهوم قرآنی تربیت: در تکاپوی ارائه تبیینی بدیع از تربیت قرآنی

صفحه 237-258

فرزانه علیزاده؛ معصومه السادات حسینی میرصفی؛ محمد رضا شیرازی