دوره و شماره: دوره 31، شماره 59، شهریور 1402 (فصلنامه تابستان) 
بررسی ضرورت ارائه دروس معارف اسلامی در مقطع کارشناسی دانشگاه ها

صفحه 91-118

علی اصغر دهقانی؛ احمد رضا نصر اصفهانی؛ عبد الرسول مشکات