دوره و شماره: دوره 19، شماره 13، زمستان 1390 (6) 
4. رویکرد معنوی و برنامه ریزی درسی

علی قاسم پور دهاقانی؛ احمد رضا نصر اصفهانی