دوره و شماره: دوره 19، شماره 12، آذر 1390 (11) 
بررسی رابطه جهتگیری مذهبی و سرسختی روانشناختی در دانشجویان

پریسا یاسمی نژاد؛ محسن گل محمدیان؛ محسن گل محمدیان؛ بهنام فعلی