نویسنده = ابوالفضل غفاری
تعداد مقالات: 2
2. نقد مفهوم «معنویت» در «تربیت معنوی» معاصر، معنویت دینی و نوپدید (تشابه ذاتی یا اشتراک لفظی)

دوره 20، شماره 16، پاییز 1391

حسین باغگلی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ ابوالفضل غفاری؛ علی نهاوندی