دوره و شماره: دوره 20، شماره 15، تابستان 1391 (14) 
5. فلسفة تربیت در جمهوری اسلامی ایران و مسئلة ربط

فاطمه آل حسینی؛ سید مهدی سجادی؛ علیرضا صادق زاده؛ محمود مهر محمدی