نویسنده = حسن نجفی
مبانی الهیاتی برنامه درسی هویت دینی

دوره 30، شماره 55، شهریور 1401، صفحه 193-231

حسن نجفی؛ حسن ملکی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ علی مصباح


سیمای فروع دین در محتوای کتاب های درسی فارسی دوره های ابتدایی و متوسطه

دوره 26، شماره 41، اسفند 1397، صفحه 67-87

رضا جعفری هرندی؛ حسن نجفی؛ محمود امیدی