دوره و شماره: دوره 19، شماره 12، پاییز 1390 (11) 
5. بررسی رابطه جهتگیری مذهبی و سرسختی روانشناختی در دانشجویان

پریسا یاسمی نژاد؛ محسن گل محمدیان؛ محسن گل محمدیان؛ بهنام فعلی