دوره و شماره: دوره 22، شماره 22، بهار 1393 (419) 
1. ساختار و الگوی کیفیت زندگی اسلامی مبتنی بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی

عاطفه نژادمحمد نامقی؛ معصومه اسمعیلی؛ فریبرز باقری؛ احمد برجعلی؛ عبدالله شفیع آبادی