دوره و شماره: دوره 25، شماره 34، بهار 1396 (757) 
2. تبیین رشد انسان بر اساس صورتبندی پیوستار مفهوم شناختی تعقل

صفحه 29-64

نازیلا صالحی؛ جمیله علم الهدی؛ عظیمه منصورپور