دوره و شماره: دوره 24، شماره 30، بهار 1395 (649) 
2. نقد آرای ایمانوئل کانت و ملا احمد نراقی با تأکید بر تربیت اخلاقی

صفحه 31-54

نجمه احمدابادی ارانی؛ آزاد محمدی؛ طاهره جلالوند؛ رهنما اکبر


3. مبانی، اصول و روشهای تربیت شهروند زیست محیطی از دیدگاه اسلام

صفحه 54-88

محمد شریف طاهرپور؛ طاهره جاویدی؛ خسرو باقری؛ حسن نقی زاده