نویسنده = محمدحسن میرزامحمدی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تحلیلی ویژگی‌های معلم در اسناد آموزش‌وپرورش کشور و نقد آن با استفاده از دیدگاه شهید ثانی

دوره 27، شماره 43، تابستان 1398، صفحه 77-95

اعظم ریاضی؛ محمدحسن میرزامحمدی؛ محسن ایمانی


3. بررسی تطبیقی اندیشه‌های زیبایی‌شناختی علامه محمدتقی جعفری و جان دیویی و استنتاج دلالت‌های آن در تعلیم‌وتربیت

دوره 26، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 5-34

محمد حسین هاشمیان؛ محمد حسن میرزا محمدی؛ اکبر رهنما؛ محمد دارایی


4. بررسی و نقد اندیشه های فلسفی ـ تربیتی علی محمد کاردان

دوره 25، شماره 37، زمستان 1396، صفحه 101-121

مجید خاری آرانی؛ محمد حسن میرزا محمدی


6. نقش پنهان عوامل آموزشگاهی بر هویت اسلامی ـ ایرانی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران

دوره 21، شماره 21، زمستان 1392

مهدی سبحانی ن‍ژاد؛ زهرا امیری؛ محمد حسن میرزامحمدی