نویسنده = محمد حسن میرزامحمدی
طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه آیت الله جوادی آملی

دوره 30، شماره 57، بهمن 1401، صفحه 151-199

محمود امیدی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ محمد حسن میرزامحمدی؛ محسن ایمانی نایینی


مبانی معرفت‌شناختی نظریه سنت‌گرایی سید حسین نصر و دلالت‌های آن برای تربیت عقلانی

دوره 30، شماره 55، شهریور 1401، صفحه 105-134

عارف پورمحمودی؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ رقیه موسوی؛ محمد حسن میرزامحمدی


بررسی تحلیلی ویژگی‌های معلم در اسناد آموزش‌وپرورش کشور و نقد آن با استفاده از دیدگاه شهید ثانی

دوره 27، شماره 43، شهریور 1398، صفحه 77-95

اعظم ریاضی؛ محمدحسن میرزامحمدی؛ محسن ایمانی


بررسی تطبیقی اندیشه‌های زیبایی‌شناختی علامه محمدتقی جعفری و جان دیویی و استنتاج دلالت‌های آن در تعلیم‌وتربیت

دوره 26، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 5-34

محمد حسین هاشمیان؛ محمد حسن میرزا محمدی؛ اکبر رهنما؛ محمد دارایی


بررسی و نقد اندیشه های فلسفی ـ تربیتی علی محمد کاردان

دوره 25، شماره 37، اسفند 1396، صفحه 101-121

مجید خاری آرانی؛ محمد حسن میرزا محمدی


نقش پنهان عوامل آموزشگاهی بر هویت اسلامی ـ ایرانی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران

دوره 21، شماره 21، اسفند 1392

مهدی سبحانی ن‍ژاد؛ زهرا امیری؛ محمد حسن میرزامحمدی