دوره و شماره: دوره 24، شماره 31، تابستان 1395 (682) 
1. رویکرد اسلامی به هنر و برنامه‌های درسی هنری در آموزش عالی

صفحه 9-28

ستاره موسوی؛ محمدرضا نیلی؛ احمدرضا نصر؛ محمد مسعود


2. تربیت اسلامی و ارتباط عفیفانه در دانشگاه با توجه به دریافت دانشجویان

صفحه 29-65

سید عبدالرسول علم الهدی؛ محمدتقی کرمی؛ نعمت الله موسی پور


5. مدرنیسم هنری و نقش تربیتی آن

صفحه 115-136

علیرضا ابراهیم زاده؛ محمد جبارپور