دوره و شماره: دوره 25، شماره 37، زمستان 1396 (854) 
1. تعلیم و تربیت اخلاقی از دیدگاه ابن سینا و هربارت

صفحه 5-28

گلناز عالم گردخطبه سرا؛ کامران جباری؛ قاسم محمدیاری


2. شناسایی و تبیین فرهنگ برنامه درسی بر اساس تفسیر تسنیم

صفحه 29-55

ساره احمدی؛ حسن ملکی؛ حمید پارسانیا؛ محسن آیتی؛ عباس عباسپور