دوره و شماره: دوره 32، شماره 62، فروردین 1403 (فصلنامه بهار) 
طراحی الگوی شایستگی مدیران دوره دوم آموزش متوسطه

صفحه 139-168

محمدحسین ظرافتی؛ عباس عباس پور؛ غلامحسین رضایت