دوره و شماره: دوره 29، شماره 53، زمستان 1400 (فصلنامه زمستان) 
4. تبیین اهداف تربیتی بیانیه گام دوم انقلاب

صفحه 101-121

علیرضا منظری توکلی؛ مرضیه کهنوجی


9. طراحی چارچوبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در آموزش‌وپرورش

صفحه 265-299

جعفر ترک زاده؛ جعفر جهانی؛ عباس عباسی؛ علی توضیح