دوره و شماره: دوره 29، شماره 53، بهمن 1400 (فصلنامه زمستان) 
طراحی چارچوبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در آموزش‌وپرورش

صفحه 265-299

جعفر ترک زاده؛ جعفر جهانی؛ عباس عباسی؛ علی توضیح