دوره و شماره: دوره 29، شماره 51، تابستان 1400 
5. فرصت‌ها و چالش‌های آموزش برخط در نظام آموزشی دانشگاهی

صفحه 127-152

محمد رضا برزویی؛ محمد مجید شهبازی پور؛ محمد مهدی مستوفی شربیانی


7. بررسی وضعیت آموزش قرآن دوره ابتدایی و ارائه الگوی مطلوب

صفحه 191-212

علیرضا فقیهی؛ مهدی علم خواه؛ عبداله رحیمی؛ فائزه ناطقی