دوره و شماره: دوره 29، شماره 51، مرداد 1400 (فصلنامه تابستان) 
فرصت‌ها و چالش‌های آموزش برخط در نظام آموزشی دانشگاهی

صفحه 95-120

محمد رضا برزویی؛ محمد مجید شهبازی پور؛ محمد مهدی مستوفی شربیانی


بررسی وضعیت آموزش قرآن دوره ابتدایی و ارائه الگوی مطلوب

صفحه 159-180

علیرضا فقیهی؛ مهدی علم خواه؛ عبداله رحیمی؛ فائزه ناطقی