دوره و شماره: دوره 30، شماره 57، بهمن 1401 (فصلنامه زمستان) 

مقاله پژوهشی

بررسی و تبیین مبانی، اهداف و اصول رویکرد معنوی به تربیت دینی از منظر علامه طباطبایی

صفحه 11-60

یداله اقدامی؛ محمدرضا شرفی جم؛ افضل السادات حسینی دهشیری؛ نرگس سجادیه


بررسی جایگاه و مفهوم گفتگو و پرسشگری در آموزه‌های حضرت علی(ع)

صفحه 117-150

سید حسین واعظی؛ خدیجه طوفان فرد؛ زهره سعادتمند


طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه آیت الله جوادی آملی

صفحه 151-199

محمود امیدی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ محمد حسن میرزامحمدی؛ محسن ایمانی نایینی