دوره و شماره: دوره 30، شماره 55، شهریور 1401 (فصلنامه تابستان) 

مقاله پژوهشی

بررسی هویت انقلابی در کتاب‌های درسی دوره متوسطه دوم

صفحه 11-34

سیروس محمودی؛ محمود شرفی؛ حمیدرضا ایمانی فر


بررسی فلسفی دیدگاه خردگرایانه با تکیه بر اصول عقلی و منطقی در اندیشه، رفتار و گفتار

صفحه 71-103

شهین امیری؛ محسن ایمانی نایینی؛ عباسعلی رستمی نسب؛ روح الله کریمی خویگانی


مبانی معرفت‌شناختی نظریه سنت‌گرایی سید حسین نصر و دلالت‌های آن برای تربیت عقلانی

صفحه 105-134

عارف پورمحمودی؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ رقیه موسوی؛ محمد حسن میرزامحمدی


مبانی الهیاتی برنامه درسی هویت دینی

صفحه 193-231

حسن نجفی؛ حسن ملکی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ علی مصباح


تدوین الگوی تربیت اسلامی جریان عاشورا؛ رهیافت نظریه زمینه‌ای

صفحه 291-341

مریم محمدی؛ روح الله کریمی خویگانی؛ مهدی محمودی