دوره و شماره: دوره 30، شماره 56، آذر 1401 (فصلنامه پاییز) 

مقاله پژوهشی

شناسایی شایستگی‌های مشاوران در نظام تعلیم و تربیت عمومی با رویکرد اسلامی

صفحه 11-57

مریم ناصری؛ رضا حسین پور؛ عبدالله شفیع آبادی


مبانی انسان‌شناختی هوش معنوی و اصول و روش‌های تربیتی مرتبط با آن از منظر مولانا

صفحه 115-163

پروین یوسف زاده؛ سید حمیدرضا علوی؛ محمدرضا صرفی؛ مسعود فضیلت پور


مقاله پژوهشی

ارائه الگویی برای تبیین شاخص‌های تربیت شهروندی اسلامی به روش سنتزپژوهی

صفحه 217-258

جمال الدین مصطفی؛ مهشید ایزدی؛ معصومه صمدی؛ فهیمه انصاریان؛ مجید رستمی بشمنی


کدهای اخلاقی رهبری آموزشی بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه

صفحه 259-280

اسیه نجفی؛ رضوان حسین قلی زاده؛ ابوالفضل غفاری؛ بخشعلی قنبری


تحلیل محتوای کیفی کتاب‌های درسی طرح ولایت از منظر تربیت ارزش‌ها

صفحه 281-315

محمد هادی مروجی طبسی؛ صادق کریم زاده؛ فاطمه وجدانی