فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از دید قرآن کریم

دوره 25، شماره 37، اسفند 1396، صفحه 79-100

زینب محمدزاده؛ کیوان صالحی


نقدنظام تربیتی مبتنی بر فلسفه سارتر با تأکید بر آرای شهید مطهری

دوره 23، شماره 29، اسفند 1394، صفحه 83-106

مهدی سبحانی نژاد؛ علی عبداله یار؛ نجمه احمدآبادی آرانی


زبان تصویری، زبان تربیتی قرآن

دوره 23، شماره 28، آذر 1394، صفحه 85-106

علی فتحی


بنیانهای رشد آدمی بر مبنای سخنان امام علی علیه السلام

دوره 25، شماره 35، شهریور 1396، صفحه 91-114

علیرضا صفوی؛ سعید بهشتی؛ سید کاظم اکرمی؛ معصومه صمدی


وضعیت عقل، دین و علم در عصر پست مدرن و ملاحظات آن در تربیت معنوی با رویکرد انسانشناسانه

دوره 24، شماره 33، اسفند 1395، صفحه 95-126

پرستو مصباحی جمشید؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ سید محمد میردامادی؛ زهره اسماعیلی


جایگاه تفکر انتقادی در تعلیم و تربیت اسلامی مبتنی بر سند برنامه درسی ملی

دوره 25، شماره 34، خرداد 1396، صفحه 133-151

حسین کریمیان؛ فائزه ناطقی؛ محمد سیفی


نگاهی اصلاحی به برنامه فلسفه برای کودکان در بستر حکمت متعالیه

دوره 25، شماره 34، خرداد 1396، صفحه 153-183

محمدعلی عبداللهی؛ پرستو مصباحی جمشید


هویت فلسفی فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

دوره 20، شماره 16، آذر 1391

فاطمه اردبیلی؛ سعید بهشتی


چالش در اهداف تربیت دینی (شناخت، عاطفه و عملکرد)

دوره 20، شماره 17، اسفند 1391

علی اکبر عجم؛ محمود سعیدی رضوانی


نمازآموزی به فرزندان در فقه تربیتی اسلام

دوره 21، شماره 19، شهریور 1392

علیرضا اعرافی؛ سید نقی موسوی


اهداف تربیت عرفانی در نگاه مولانا با تأکید بر انسانشناسی

دوره 22، شماره 23، شهریور 1393

رضاعلی نوروزی؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ فاطمه داوری دولت آبادی


بررسی تطبیقی آرای تربیتی ملامحسن فیض کاشانی و جان دیویی

دوره 22، شماره 24، آذر 1393

مجید خاری آرانی؛ زهرا علی اکبر زاده آرانی؛ سعید بهشتی